AQUA 0 ( 0.01 2.33% )

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AQUA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201207-06-2012140,000,0000.35ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201310-01-20132,000,0000.85ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201321-01-2013465,3000.88ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201323-01-2013134,6620.00โอนออก
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201330-01-2013500,0000.84ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201318-03-2013134,7001.01ขาย
ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ฉายเหมือนวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201317-04-20132,0000.79ซื้อ
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201327-05-2013600,0000.95ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201327-05-2013100,0000.96ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201404-07-2014420,1001.32ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201416-07-20141,579,9001.41ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201417-07-20142,000,0001.47ขาย
พลสิทธิ ภูมิวสนะภูมิวสนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201418-07-201426,000,0640.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3