ARIP 1 ( 0.01 1.49% )

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ARIP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-12-201108-12-2011375,0000.00โอนออก
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง19-12-201108-12-2011375,0000.00รับโอน-เพื
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง19-12-201114-12-201130,0001.05ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง19-12-201114-12-201130,0001.05ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง19-12-201114-12-20115,0001.06ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง19-12-201114-12-201150,0001.06ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201219-12-201150,6001.00ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-12-201120-12-201120,0001.02ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201220-12-201124,4001.02ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-12-201121-12-201150,0001.02ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-12-201121-12-201150,0001.03ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-12-201121-12-201150,0001.04ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-12-201121-12-201150,0001.05ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-12-201121-12-201140,0001.06ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201221-12-201150,0001.08ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201222-12-2011125,0001.09ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201223-12-201125,0001.11ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201223-12-2011200,0001.05ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201211-01-201225,0001.11ขาย
พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์สหวัฒนพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201229-05-2012200,0001.48ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201213-06-201225,0001.60ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201222-06-201220,0001.40ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201225-06-201220,0001.40ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201226-06-201220,0001.40ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201212-12-2012375,0000.25ซื้อ
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201218-12-201220,0001.26ซื้อ
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201218-12-201220,0001.26ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201226-12-201250,0001.28ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201226-12-201250,0001.29ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201227-12-2012100,0001.29ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201227-12-2012100,0001.30ขาย
ชาคริต วงศ์แก้ววงศ์แก้วคู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201227-12-201250,0001.31ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201227-12-201237,5001.30ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201227-12-201252,5001.28ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201327-12-201250,0001.32ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201327-12-201250,0001.35ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201317-01-201320,0001.35ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201322-01-201320,0001.45ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201303-04-201320,0001.73ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201303-04-201320,0001.75ขาย
มารุจ เทวบุญเทวบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201303-04-201320,0001.79ขาย
พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์สหวัฒนพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201411-04-201410,0001.05ขาย
อิศรญา สุขเจริญสุขเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201723-03-2017200,0000.75โอนออก
อิศรญา สุขเจริญสุขเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201723-03-2017200,0000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3