ASIMAR 3 ( 0.02 0.79% )

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ASIMAR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประวัติ จันทร์เรืองจันทร์เรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201123-12-2011300,0001.64ขาย
ประวัติ จันทร์เรืองจันทร์เรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201228-12-20115,428,7171.55ซื้อ
ประวัติ จันทร์เรืองจันทร์เรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201205-01-20121,700,0001.65ขาย
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201220-01-20123,000,0000.00รับโอน
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201202-03-201254,9001.77ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-2012187,7001.82ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-201245,1001.83ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-2012212,3001.82ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201209-03-2012238,3001.82ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201209-03-2012400,0001.83ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201212-03-2012200,0001.84ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201212-03-2012661,7001.83ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201327-02-20132,000,0002.89ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-2013200,0002.78ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201301-03-2013200,0002.76ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-2013154,0002.78ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201307-03-2013446,0002.82ซื้อ
วรวรรณ งานทวีงานทวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201327-03-201326,5002.52ซื้อ
สุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201319-06-2013100,0001.50ซื้อ
สุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201321-06-201350,0001.39ซื้อ
สุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201318-09-201330,0001.75ขาย
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201321-11-201373,2001.70ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201322-11-2013126,8001.70ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201402-07-2014200,0002.00ขาย
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201403-07-20148002.02ขาย
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201404-07-2014199,2002.02ขาย
ประวัติ จันทร์เรืองจันทร์เรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-2015800,0003.72ขาย
ประวัติ จันทร์เรืองจันทร์เรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-20151,271,6004.75ขาย
ประวัติ จันทร์เรืองจันทร์เรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201520-08-20151,600,0004.07ขาย
ประวัติ จันทร์เรืองจันทร์เรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201521-08-201533.68ซื้อ
สุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201501-10-201530,0000.00โอนออก
สุเทพ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201527-11-20152,3100.00โอนออก
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201602-03-2016132,7003.88ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-2016800,0003.97ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201604-03-2016267,3004.02ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201612-09-2016500,0002.75ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201619-09-201658,3002.96ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201620-09-201641,7002.96ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201614-10-201697,0002.42ซื้อ
วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ผาณิตวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201708-02-2017103,0003.00ซื้อ
ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201816-07-2018150,0002.83ซื้อ
ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201817-07-2018150,0002.87ซื้อ
ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201818-07-2018200,0002.91ซื้อ
ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ตัณฑ์ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201831-07-2018500,0002.98ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3