ASP 4 ( 0.42 12.14% )

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ASP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พัชร สุระจรัสสุระจรัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201515-05-201525,0004.00ซื้อ
ก้องเกียรติ โอภาสวงการโอภาสวงการผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201628-01-201630,000,0000.00โอนออก
ก้องเกียรติ โอภาสวงการโอภาสวงการผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201628-01-201630,000,0000.00โอนออก
พัชร สุระจรัสสุระจรัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201608-09-201625,0003.32ขาย
ชาลี โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201720-01-201726,607,0003.70ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3