BAY 37 ( -0.50 -1.33% )

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BAY “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กมลทิพย์ จิตติมาพรจิตติมาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201309-07-20131,30037.25ซื้อ
จิราพร โพธิ์ไพโรจน์โพธิ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201329-11-20132,37439.00ซื้อ
พรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์หาญนรเศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201311-12-201314,00039.00ขาย
เจนิส แร แวน เอ็กเคอเรนแรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201313-12-2013150,00039.00ขาย
สมานพร จันทน์หอมจันทน์หอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201413-12-201327,00039.00ขาย
กมลทิพย์ จิตติมาพรจิตติมาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201402-06-20141,30039.06ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3