BDMS 21 ( 0.40 1.93% )

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BDMS “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201112-10-20115,190,00063.56ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201113-10-2011180,00064.83ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201114-10-2011340,00065.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201118-10-20112,215,00063.80ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201119-10-2011128,60064.99ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201120-10-2011463,70064.58ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201121-10-2011371,40064.67ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201125-10-2011780,20064.45ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201126-10-2011245,70064.68ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201107-11-20114,00068.00ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201107-11-201119,00068.75ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201108-11-201176,00068.02ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201116-11-2011191,80067.75ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201118-11-2011379,40069.85ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201121-11-20111,061,50069.14ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201122-11-201199,10069.18ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201124-11-2011100,00074.00ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201125-11-2011194,30072.98ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201128-11-2011100,00073.00ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201128-11-2011140,00072.98ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201130-11-201110,00075.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201101-12-2011269,40077.16ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201106-12-201182,20077.75ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201114-12-2011806,20078.53ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201115-12-20111,658,60078.20ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201116-12-2011195,30078.75ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201120-12-2011679,60081.21ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201121-12-2011158,80079.90ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201122-12-201114,00079.75ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201127-12-201122,10080.75ซื้อ
อิทธิ ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201127-12-201110,00080.75ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201129-12-2011258,20080.75ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201216-01-2012389,80080.08ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201217-01-20121,012,20078.77ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201218-01-20121,800,00076.66ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201220-01-201252,90075.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201224-01-2012220,00076.25ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201225-01-2012371,50075.97ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201227-01-2012149,70078.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201230-01-20121,500,00077.44ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201231-01-20121,650,00077.42ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201201-02-20122,000,00075.58ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201207-02-201226,520,4790.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201209-02-2012600,00071.08ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201210-02-2012541,20070.95ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201213-02-2012200,00071.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201213-02-2012694,10071.14ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201214-02-2012250,00070.99ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201215-02-201250,00072.50ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201216-02-2012500,00071.79ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201217-02-201260,00071.83ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201220-02-2012210,00071.81ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201221-02-201240,00072.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201227-02-2012551,50074.22ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201228-02-201232,40075.66ซื้อ
กนานุช เล็กวิจิตรเล็กวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201229-02-20121,627,20475.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201229-02-2012310,20075.24ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201201-03-2012389,60075.83ซื้อ
กนานุช เล็กวิจิตรเล็กวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201202-03-20122,365,88875.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201202-03-20121,083,10075.68ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201205-03-2012706,80075.34ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-2012548,90075.38ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201208-03-20121,220,00077.00ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201208-03-20121,220,00077.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201213-03-2012409,70081.89ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201214-03-2012811,30081.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201219-03-2012368,40087.69ซื้อ
จิโรจน์ สุชาโตสุชาโตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201222-03-2012135,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201228-03-201220,00086.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201202-04-2012518,40086.38ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201203-04-20125,00086.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201217-04-2012600,00086.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201203-05-201250,00093.25ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201208-05-201210,0000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201208-05-201210,0000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201214-05-2012150,00092.16ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201223-05-20121,100,00090.00ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-06-20123,8000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201408-06-201215,2000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201212-06-201260,0000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201215-06-201225,00090.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201219-06-201225,00090.75ขาย
ชาตรี ดวงเนตรดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201220-06-201230,0000.00รับโอน
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201220-06-201225,00092.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201225-06-20121,00096.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201226-06-201224,00096.75ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201426-06-20122,9000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201427-06-20121,1000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201428-06-201215,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201429-06-20121,1000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201402-07-20125,5000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201405-07-20124,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-07-20123,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201209-07-20122,000,000102.75ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201409-07-201212,9000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201411-07-20127,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201412-07-20125,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201413-07-20122,5000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201225-07-20123,000,00096.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201425-07-2012150,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201426-07-2012150,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201427-07-201250,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201430-07-201245,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201431-07-20125,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201217-08-201220,00099.75ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201220-08-2012100,000100.90ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201221-08-2012635,000102.33ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201222-08-2012171,700100.12ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201223-08-2012220,200100.43ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201224-08-2012705,000102.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201229-08-201240,000102.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-08-2012563,700102.39ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201231-08-2012200,000103.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201203-09-2012245,600104.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201405-09-20123,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201410-09-20123,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201218-09-2012395,000104.89ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201221-09-2012186,800107.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201224-09-2012352,500106.61ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201201-10-201250,000107.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201203-10-201224,300107.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201204-10-201228,000107.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201210-10-20121,904,760104.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201210-10-2012400,000104.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201210-10-201292,142,850104.50ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ วิทยากรวิทยากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201210-10-201213,444,700104.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201217-10-2012453,0000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201226-10-2012163,3000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201226-10-2012100,000106.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201206-11-201246,0000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201212-11-20122,000107.50ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201214-11-2012200,000106.00ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201215-11-2012572,100106.80ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201216-11-20122,000108.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201216-11-20122,000108.50ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201216-11-2012227,900107.50ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201228-11-2012139,300108.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201230-11-201230,000110.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201230-11-201220,000111.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201230-11-20123,000112.00ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201230-11-2012400,000110.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201206-12-201230,000113.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201206-12-201230,000114.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201213-12-2012150,000112.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201217-12-2012135,000111.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201217-12-201220,000112.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201217-12-201275,000112.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201218-12-2012100,000111.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201218-12-2012103,000111.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201219-12-201260,000114.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201328-12-201211,400113.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201302-01-201355,000113.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201307-01-201350,000115.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201307-01-201310,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201307-01-20134,000,0000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201309-01-2013100,0000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201309-01-201366,200114.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201310-01-2013100,000113.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201310-01-2013100,000113.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201310-01-201333,800114.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201314-01-201334,000112.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201314-01-2013100,000112.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201315-01-2013110,000112.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201316-01-201350,000113.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201316-01-201331,500112.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201317-01-2013424,260117.11ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201317-01-2013225,000116.99ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201317-01-2013500,000117.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201321-01-201350,000121.50ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201424-01-20136,5000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201425-01-20136,5000.00รับโอน
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201331-01-201350,000130.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201331-01-201350,000133.00ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201331-01-2013100,000130.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201305-02-201311,300131.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201305-02-201310,000133.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201313-02-2013100,000147.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201315-02-2013100,000150.50ซื้อ
สันต์ศิริ ศรมณีศรมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201315-02-201350,000151.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-2013100,000149.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-2013100,000149.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201320-02-201320,000148.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201322-02-201320,000146.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201328-02-201335,000146.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-2013100,000147.00ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201328-02-201350,000149.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201305-03-201320,000149.00ขาย
สันต์ศิริ ศรมณีศรมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-2013100,000150.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-201370,000151.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-201350,000151.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-201343,100152.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-201335,000151.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-201350,000151.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201307-03-201325,000152.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201307-03-201325,000152.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201307-03-20136,900152.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201307-03-201350,000152.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201307-03-20131,300153.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201311-03-201331,700154.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201311-03-2013200,000155.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201313-03-201331,700158.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201322-03-201325,000157.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201322-03-201312,000158.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201326-03-201312,000162.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201327-03-201325,000164.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201320,000159.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201310,000160.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201310,000158.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201320,000159.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201320,000160.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201404-04-20138000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-2013100,000158.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-20135,000158.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-201310,000159.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-201310,000160.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-201320,000158.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-201310,000159.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-201320,000159.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201309-04-201390,000154.28ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201309-04-201333,600154.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201309-04-201314,300154.50ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201409-04-20131,5000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201310-04-201340,000160.00ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201410-04-201372,5000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-201347,100159.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-201369,400161.00ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201311-04-201352,300160.50ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201411-04-201372,5000.00รับโอน
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201312-04-2013172,700162.86ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-20137,900163.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-201310,000164.00ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-201327,700164.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-20132,300165.00ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201412-04-20131,0000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201317-04-2013400160.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201317-04-201320,000160.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201317-04-201315,000161.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201317-04-201310,000161.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201317-04-201314,600161.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201317-04-201350,000160.50ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201417-04-20131,0000.00รับโอน
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201319-04-201310,000158.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201319-04-201330,000159.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201319-04-201310,000160.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201319-04-201325,000159.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201319-04-201322,000161.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201322-04-201350,000162.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201322-04-201320,000163.00ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201323-04-201327,000164.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201323-04-201320,000163.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201323-04-201325,400164.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201323-04-201310,000163.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201323-04-20134,600164.50ขาย
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201323-04-201310,000165.50ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201424-04-20131,0000.00รับโอน
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201326-04-201377,000160.50ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201426-04-20131,3000.00รับโอน
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201329-04-201320,000167.00ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201330-04-201380,000168.53ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201330-04-20131,322,5000.00รับโอน
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201303-05-201325,000165.50ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201415-05-2013115,0000.00โอนออก
ชาตรี ดวงเนตรดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201317-05-201316,900173.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201417-05-2013115,0000.00รับโอน
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201320-05-201348,500174.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201320-05-201328,500175.00ขาย
ชาตรี ดวงเนตรดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201321-05-201323,100173.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201321-05-201377,000172.84ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201322-05-201375,000171.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201322-05-201320,000171.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201323-05-201325,000170.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201323-05-201317,000170.00ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201323-05-201350,000168.14ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201323-05-201350,000169.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201323-05-201350,000170.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201423-05-20136000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201427-05-201340,7000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201428-05-201340,7000.00รับโอน
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201329-05-201320,000167.50ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201429-05-20136000.00รับโอน
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201330-05-201327,000167.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201331-05-201320,000167.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201331-05-201320,000164.00ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201331-05-201350,000165.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201405-06-201343,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-06-20131,9000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201307-06-201318,900161.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201307-06-201360,000161.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201307-06-201321,100162.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201307-06-201340,000160.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201407-06-201344,9000.00รับโอน
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201311-06-201310,000153.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201311-06-201320,000153.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201311-06-201310,000154.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201311-06-201310,000154.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-201320,000153.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-201320,000154.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-201320,000154.50ซื้อ
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201312-06-20132,000147.00ซื้อ
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201313-06-201310,000141.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201418-06-201316,8000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201419-06-201379,8000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201420-06-2013108,8000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201424-06-201345,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201425-06-201310,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201427-06-2013148,4000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201328-06-20132,230,000155.67ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201428-06-20135,5000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201402-07-20134,5000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201404-07-20133000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201405-07-201323,4000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201408-07-201319,4000.00รับโอน
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201309-07-20132,000143.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201409-07-201365,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201410-07-201318,3000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201411-07-20137000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201412-07-20137000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201415-07-201351,5000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201416-07-201354,0000.00รับโอน
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201317-07-201340,000156.50ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201425-07-20138000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201429-07-20132,0000.00โอนออก
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201331-07-201350,000143.50ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201431-07-20132,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201402-08-20132,1000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-08-20131,0000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201307-08-201330,000143.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201307-08-201320,000144.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201407-08-20133000.00รับโอน
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201308-08-2013100,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201408-08-20131,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201409-08-20138000.00รับโอน
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201315-08-201330,000143.92ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201415-08-20137000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201316-08-201350,000143.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201416-08-20132,4000.00โอนออก
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201319-08-20132,000136.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201419-08-20138000.00โอนออก
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201320-08-20132,000128.50ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201420-08-20131,2000.00รับโอน
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201321-08-201310,000128.00ซื้อ
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ31-01-201421-08-20135,000127.50ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201321-08-201320,000128.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201421-08-201345,5000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201422-08-201349,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201423-08-201340,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201427-08-20132,7000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201428-08-20132,7000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201429-08-20131,6000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201402-09-201311,6000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201402-09-20134,9000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201403-09-20132,2000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201404-09-2013145,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201405-09-201327,2000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-09-20135,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201409-09-20139,1000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201410-09-20139,2000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201412-09-201340,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201413-09-201315,1000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201424-09-201311,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201425-09-201315,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201427-09-2013166,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201430-09-201335,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201401-10-20134,9900.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201302-10-201355,000130.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201303-10-2013815,000133.60ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201304-10-20131,630,600134.22ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201307-10-20131,711,300135.06ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201407-10-201335,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201308-10-20133,811,300136.47ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201309-10-20133,205,200138.62ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201310-10-20134,513,000141.29ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201311-10-20134,357,600142.23ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201314-10-2013598,200141.78ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201315-10-2013188,000141.48ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201316-10-20131,290,000139.85ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201321-10-20131,520,900138.80ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201322-10-2013663,700137.81ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201329-10-20131,965,200136.63ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201330-10-20131,764,900134.37ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201305-11-20131,063,100130.61ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201306-11-201310,000131.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201306-11-201310,000132.00ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201306-11-201310,000132.50ซื้อ
ธวัชวงค์ ธะนะสุมิตธะนะสุมิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201306-11-201310,000133.00ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201307-11-20135,000129.00ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201307-11-20135,000129.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201307-11-20131,723,100129.79ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201407-11-201320,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201308-11-20132,052,700129.49ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201408-11-201320,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201312-11-20131,252,900130.70ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201313-11-2013405,900128.63ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201319-11-201310,000128.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201319-11-20131,853,100128.71ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201320-11-20131,167,500129.32ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201321-11-2013948,400128.68ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201322-11-20131,214,600128.14ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201325-11-20131,024,400128.42ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201326-11-20131,218,300128.47ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201327-11-2013164,500128.41ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201303-12-20131,000128.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201306-12-2013182,300128.53ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201324-12-201310,000,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-01-20143,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201410-01-20141,000,0000.00โอนออก
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201428-01-201430,000117.83ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201428-01-20147,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201430-01-20143,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201431-01-20143,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201403-02-201410,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201418-02-20141,6000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201425-02-20141,6000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201427-02-20144,000,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201431-03-20141,000,000132.07ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-201450,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201423-04-20141,350,000137.70ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201423-04-20142,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201428-04-20141,500,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201430-04-2014510,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201402-05-20143,550,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-05-20143,930,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201407-05-2014630,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201408-05-201418,7000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201409-05-201491,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201412-05-201413,3000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201415-05-201410,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201416-05-201430,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201419-05-20142,500,00015.60ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201420-05-201410,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201423-05-20144,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201426-05-201410,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201428-05-201438,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201429-05-2014413,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201402-06-201413,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201403-06-2014400,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201404-06-201412,697,00016.70ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201405-06-20145,000,00016.80ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201405-06-2014500,00016.80ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201405-06-201410,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-06-201423,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201412-06-2014519,00016.61ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201413-06-20148,506,40016.69ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201416-06-20145,544,10016.60ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201417-06-20142,932,90016.61ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201418-06-201420,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201419-06-201414,512,00016.60ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201420-06-201410,162,90016.74ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201420-06-201420,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201423-06-201413,450,80016.79ขาย
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201403-07-201410,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201407-07-201410,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201408-07-201410,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201424-07-201420,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201425-07-201440,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201430-07-201420,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201405-08-201430,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201406-08-2014480,0000.00โอนออก
ชวลิต เศรษฐเมธีกุลเศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201408-08-201420,00017.70ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201413-08-2014500,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201414-08-20141,000,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201414-08-20141,000,0000.00รับโอน
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201420-08-20141,000,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201420-08-20141,000,0000.00รับโอน
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201419-09-2014800,00018.70ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201419-09-20141,227,00018.80ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201422-09-2014500,00018.80ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201422-09-2014150,00018.80ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201422-09-2014150,00018.90ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201422-09-2014857,50019.00ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201422-09-2014180,00019.10ขาย
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201406-10-201450,00018.00ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201407-10-2014150,00017.91ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201409-10-20142,000,00018.20ขาย
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201410-10-201450,00018.00ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงคู่สมรสหุ้นสามัญ18-11-201417-11-2014313,291,1400.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201417-11-2014767,50018.30ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-201415,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-201420,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-201420,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-201470,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-201420,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-201410,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-201410,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ04-12-201402-12-201415,000,0000.00รับโอน
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-20141,000,00018.10ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201412-12-201450,00017.90ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-20141,000,00017.50ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201402-12-201420,000,0000.00รับโอน
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-2014500,00017.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201524-03-20154,045,00020.50ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-20153,309,00020.50ขาย
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-2015200,00020.00ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตรดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-2015500,00020.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201531-03-2015100,000,0000.00โอนออก
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201502-04-2015500,00020.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201508-04-2015500,00020.00ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201526-05-2015500,00019.70ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201527-05-2015500,00019.20ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201527-05-20156,000,00019.25ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201521-07-20151,100,00020.39ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201522-07-2015788,70020.41ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201523-07-2015728,00020.28ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201524-07-20151,600,00020.09ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตรดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201528-07-2015300,00019.60ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201529-07-2015800,00019.60ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201514-08-20151,100,00019.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-20151,500,00019.45ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-2015200,00018.60ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-20151,900,00018.88ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุลเศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201513-08-201550,00019.40ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุลเศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201517-08-201550,00019.40ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุลเศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201518-08-201550,00018.80ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุลเศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201520,00017.90ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201503-09-20151,054,20018.88ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201504-09-20151,200,00019.77ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201507-09-20151,124,40019.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201508-09-2015600,00019.35ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201509-09-2015939,00019.67ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201510-09-20151,700,00019.38ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201511-09-20151,500,00019.37ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201514-09-20151,600,00019.24ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201515-09-20151,400,00019.12ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201518-09-20151,000,00019.20ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201525-09-201511,000,00020.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201529-09-2015900,00018.57ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201530-09-20151,300,00018.56ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-20151,000,00019.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201514-10-20151,000,00019.35ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201520-10-20151,500,00019.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201517-11-2015500,00019.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201518-11-20151,500,00019.63ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201519-11-20151,679,80019.89ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201501-12-20151,205,90020.08ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-20152,800,00020.05ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุลเศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ04-12-201502-12-2015290,00020.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015200,00020.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201508-12-20154,700,00020.88ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201508-12-2015173,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-20152,200,00020.90ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015500,00021.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201516-12-20152,600,00020.84ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201517-12-2015500,00020.90ซื้อ
ชวลิต เศรษฐเมธีกุลเศรษฐเมธีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-12-201508-12-2015200,00020.70ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201605-01-20164,762,90021.93ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201606-01-20162,800,00022.01ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-20164,500,00021.54ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-2016300,00021.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-20165,300,00021.21ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-2016500,00021.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201613-01-2016300,00021.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201615-01-20162,500,00021.46ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201618-01-20161,079,90021.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201619-01-20161,500,00021.35ซื้อ
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201627-01-201633,000,0000.00โอนออก
วิชัย ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-2016423,685,0970.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201620-01-20163,500,00021.13ซื้อ
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201621-01-201654,308,0000.00โอนออก
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201621-01-2016118,071,7600.00โอนออก
จุลเดช ยศสุนทรากุลยศสุนทรากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201621-01-201653,547,7000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201625-01-2016135,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201625-01-2016100,000,0000.00โอนออก
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201625-01-2016100,000,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201603-02-2016141,80021.60ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-2016100,00021.60ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-2016100,00021.70ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201607-03-20161,000,00022.35ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201608-03-20161,029,30022.15ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201608-03-2016500,00022.20ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201609-03-2016270,70022.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201609-03-20161,950,00022.06ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201610-03-20161,840,00021.90ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201614-03-20161,595,50022.20ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201615-03-20165,175,70022.20ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201617-03-2016200,00021.80ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201618-03-20166,208,00022.15ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201623-03-20162,530,00022.78ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201624-03-2016200,00023.30ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201631-03-20161,309,60023.18ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201601-04-20163,701,00023.24ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201605-04-2016500,00023.85ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201605-04-20166,454,00023.71ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201608-04-20161,000,00023.60ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201611-04-20162,801,70023.84ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201607-04-20164,531,20023.78ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201608-04-20164,076,70023.67ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201625-04-20162,892,50024.41ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201626-04-2016500,00024.60ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201627-04-20167,953,00024.59ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201619-05-20161,000,00023.76ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201625-05-20164,500,00024.16ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201626-05-2016670,00024.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201626-05-20168,001,10024.04ซื้อ
สมบัติ อุทัยสางอุทัยสางผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201630-05-201630,00024.00ซื้อ
สมบัติ อุทัยสางอุทัยสางผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201631-05-201620,00024.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201631-05-201610,000,00024.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201601-06-20168,000,00023.96ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201602-06-20168,000,00023.70ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201603-06-20164,218,10023.75ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201613-06-20166,000,00023.72ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201614-06-20163,000,00028.30ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201615-06-20161,000,00023.80ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201616-06-20169,831,10023.73ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201617-06-20168,994,30023.72ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201620-06-20162,634,60023.80ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-20161,000,00023.80ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201622-06-2016300,00023.80ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-20161,000,00023.05ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตรดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201628-07-2016500,00022.90ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-20161,000,00023.05ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-20161,000,00023.05ซื้อ
กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูลเลิศอุตสาหกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-201630,00022.70ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201622-07-2016500,00023.20ขาย
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-2016300,00021.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-201636,419,80021.59ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201630-09-20164,000,00021.80ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201630-09-2016833,20021.70ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201603-10-2016895,10021.83ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201603-10-20163,700,00021.87ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201630-09-2016400,00022.40ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตรดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201606-10-2016500,00022.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201607-10-20164,500,00022.25ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201611-10-2016200,00021.90ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201622-11-2016500,00022.76ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201601-12-2016357,20023.30ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201606-12-2016247,20023.30ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201606-12-20165,000,00023.18ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201606-12-201645,10023.30ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201607-12-20162,477,20023.12ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201608-12-20161,579,60023.01ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201613-12-2016791,00022.90ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201613-12-20163,855,10022.80ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201614-12-20161,667,90022.68ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201615-12-2016337,90022.60ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201616-12-201655,80022.60ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201619-12-20166,684,50022.43ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201620-12-20163,000,00022.50ขาย
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-2017200,00019.95ซื้อ
อัฐ ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201704-04-20172,000,00021.10ขาย
อัฐ ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-20171,850,00021.12ขาย
อัฐ ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201707-04-20172,404,70020.78ซื้อ
อัฐ ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201710-04-2017400,00020.70ซื้อ
อัฐ ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201711-04-20171,045,30020.70ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201716-05-2017100,00019.50ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201716-05-2017200,00019.40ซื้อ
กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูลเลิศอุตสาหกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-201710,00019.30ซื้อ
สมบัติ อุทัยสางอุทัยสางผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-2017100,00019.50ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201717-05-201710,000,00018.83ซื้อ
กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูลเลิศอุตสาหกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201718-05-201710,00018.70ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201719-05-201711,320,90018.30ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201718-05-2017600,00018.80ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201722-05-2017400,00018.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201722-05-201714,116,40018.42ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201723-05-20177,000,00018.46ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201731-05-2017500,00018.80ซื้อ
ชาตรี ดวงเนตรดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201701-06-2017500,00018.50ซื้อ
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201708-06-201726,933,33019.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201727-06-20172,500,00019.28ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201728-06-20171,265,00019.30ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201730-06-20172,000,00019.30ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201729-06-20173,500,00019.38ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201703-07-2017500,00019.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-2017500,00021.70ขาย
อัฐ ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201723-11-2017100,00022.00ขาย
อัฐ ทองแตงทองแตงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201724-11-2017300,00021.60ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-2018500,00021.00ขาย
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-20182,000,00021.03ขาย
กานต์ ตระกูลฮุนตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-2018340,00023.20ซื้อ
กานต์ ตระกูลฮุนตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201812-04-201871,50023.40ซื้อ
กานต์ ตระกูลฮุนตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201827-04-2018141,50023.01ซื้อ
กานต์ ตระกูลฮุนตระกูลฮุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201830-04-2018853,00022.50ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201826-07-20181,000,00026.80ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3