BGT 1 ( -0.02 -1.68% )

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BGT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201303-01-201350,0001.19ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201322-03-2013100,0001.17ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201312-06-2013523,6001.02ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-2013332,5000.99ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-2013332,5000.99ซื้อ
นันทริกา ชันซื่อชันซื่อผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201313-06-2013100,0001.00ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201319-06-2013119,0001.03ซื้อ
นันทริกา ชันซื่อชันซื่อผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201319-06-201380,0001.03ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201320-06-2013523,8001.00ซื้อ
นันทริกา ชันซื่อชันซื่อผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201320-06-2013100,0001.00ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201336,0000.99ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201324-06-201376,6001.00ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201325-06-2013100,0001.00ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201320-08-201347,2000.97ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201321-08-2013200,0000.98ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201326-08-201350,0000.95ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201327-08-201310,0000.90ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201303-09-2013285,9000.89ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201409-01-2014123,9000.86ซื้อ
เกา โก๊ะ เชงโก๊ะผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201401-10-201410,300,0001.77ขาย
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201401-10-20147,109,5001.83ขาย
เกา โก๊ะ เบงโก๊ะผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201402-10-20142,500,0002.14ขาย
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201402-10-20142,310,0002.12ขาย
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201417-11-201450,0001.37ซื้อ
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201420-11-201450,0001.61ขาย
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201425-11-201430,0001.42ซื้อ
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201426-11-2014110,0001.37ซื้อ
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201428-11-2014140,0001.57ขาย
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201401-12-201435,0001.43ซื้อ
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201402-12-201410,0001.43ซื้อ
ดลนภา ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201403-12-201445,0001.44ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201512-05-2015100,0001.20ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201524-06-2015100,0001.24ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201507-07-20151,0001.19ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201508-12-201561,0001.00ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-201544,7000.94ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201704-12-20179001.16ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201704-12-20172,8001.17ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201707-12-201720,4001.14ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201707-12-20174,5001.14ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201708-12-20179,5001.14ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201712-12-20178,9001.13ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201715-12-201723,8001.12ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201718-12-201720,0001.12ซื้อ
นพดล ธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201815-05-2018100,0001.15ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3