BJC 36 ( 0.75 2.16% )

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BJC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประเสริฐ เมฆวัฒนาเมฆวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201128-09-20112,60020.63ซื้อ
ประเสริฐ เมฆวัฒนาเมฆวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201129-09-20112,10020.20ซื้อ
ประเสริฐ เมฆวัฒนาเมฆวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201104-10-20114,70019.03ขาย
เจริญ สิริวัฒนภักดีสิริวัฒนภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201222-08-201210,000,00039.50ซื้อ
วรรณา สิริวัฒนภักดีสิริวัฒนภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201222-08-201210,000,00039.50ซื้อ
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201202-10-201257,90070.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201203-10-201210064.50ขาย
ประเสริฐ เมฆวัฒนาเมฆวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201229-10-20123,30061.50ขาย
ประเสริฐ เมฆวัฒนาเมฆวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201231-10-20125,20062.75ซื้อ
ประเสริฐ เมฆวัฒนาเมฆวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201202-11-20124,70063.25ซื้อ
ประเสริฐ เมฆวัฒนาเมฆวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201220-12-201213,20063.25ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201515-10-201510,00035.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201628-07-201640,00043.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201626-06-201640,00042.50ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201614-10-201650,00047.50ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201614-10-201650,00048.50ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201621-10-20166,00050.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201607-11-201635,00052.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201618-11-201650,00054.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201628-11-201650,00055.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201726-12-201625,00050.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201727-12-201615,00050.50ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201728-12-201650,00050.50ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201704-01-2017150,00050.25ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201706-01-201715,00049.25ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201710-01-201739,60049.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201710-01-201720,00049.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201711-01-201710,40049.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201713-01-201750,00049.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201713-01-201750,00049.25ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201713-01-201725,00049.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201716-01-201725,00049.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201723-01-20175,00050.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201723-01-201720,00050.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201724-01-20175,00051.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201731-01-201730,00050.75ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201731-01-201710,00050.75ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201723-05-201765,00045.25ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201706-06-201750,00047.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201715-06-201750,00047.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201728-08-2017106,00047.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201704-09-201720,00048.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201715-09-201710,00052.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201726-09-20175,00053.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201706-10-20177,70052.75ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201710-10-20177,30053.50ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201711-10-201710,00053.50ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201711-10-201710,00053.75ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201718-10-201710,00054.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201718-10-201710,00055.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201717-10-201710,00053.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201702-11-20175,00053.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201707-11-20175,00053.25ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201720,00055.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201717-11-201710,00056.25ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201717-11-201710,00056.75ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201724-11-201710,00058.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201728-11-201710,00060.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201707-12-201710,00058.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201707-12-201710,00059.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201718-12-201710,00059.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201719-12-201710,00060.25ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201719-12-201710,00062.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201720-12-201710,00061.00ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201720-12-201720,00062.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201722-12-201710,00061.25ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201826-12-201710,00062.50ขาย
ธีระพล เกียรติสุรนนท์เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201826-12-201710,00063.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201826-12-201710,00062.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201827-12-201710,00065.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201805-01-201810,00064.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201811-01-201810,00059.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201815-01-201820,00057.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201817-01-201810,00060.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201817-01-201810,00060.25ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201831-01-201810,00058.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201801-02-201810,00059.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201801-02-20185,00060.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201828-02-20185,00059.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201828-02-201810,00059.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201802-03-201810,00060.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201812-03-201810,00061.50ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201830-04-201830,00059.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201820-04-201815,00059.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201824-04-201820,00059.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201821-05-201820,00059.00ขาย
ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโรเอี่ยมสุโรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201806-06-201810,00056.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3