BKI 270 ( 0.00 0.00% )

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BKI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201119-10-2011500218.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201119-10-2011500216.00ซื้อ
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์อยู่คงพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201120-10-20111,000205.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201128-10-20111,000202.00ซื้อ
สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ตังทัตสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201115-12-20111,000218.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201227-02-2012700235.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201312-06-2013600402.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201403-01-2014300366.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201403-01-2014700367.00ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201403-03-20145,000417.20ซื้อ
ศรีจิตรา ประโมจนีย์ประโมจนีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201403-03-2014400410.00ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201404-03-20146,000439.67ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201404-03-20143,000438.00ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201405-03-20148,700466.76ซื้อ
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์อยู่คงพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201420-05-20141,000345.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-20141,000364.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014900360.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-2014300355.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201508-01-20152,700360.00ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201519-05-20151,000,0000.00โอนออก
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ20-05-201519-05-2015200,0000.00รับโอน
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201516-09-20151,000356.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201516-09-20151,200355.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-09-201516-09-2015600355.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-09-201516-09-2015500356.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-09-201517-09-2015300355.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201604-01-20161,000355.00ซื้อ
สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ตังทัตสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201631-03-2016300355.00ซื้อ
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์อยู่คงพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201630-05-20161,000357.00ซื้อ
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์อยู่คงพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201622-09-20161,700342.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201607-10-20161,000342.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201614-11-20161,100342.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201614-11-2016400341.00ซื้อ
อานนท์ วังวสุวังวสุผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-20171,800351.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201708-09-20173,700348.00ซื้อ
พนัส ธีรวณิชย์กุลธีรวณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201711-09-20172,000346.00ซื้อ
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์อยู่คงพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-2018800348.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3