CM 3 ( -0.10 -3.33% )

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประภาส พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์บุตรหุ้นสามัญ31-01-201230-01-2012400,0003.48ซื้อ
ประภาส พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-01-201325-01-201380,0005.75ขาย
ประภาส พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ31-01-201328-01-2013600,0005.73ขาย
ประภาส พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-02-201307-02-201340,0005.74ขาย
ประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-20131,0524.22ขาย
หลาน มู่ - ชิวมู่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201427-02-20147,623,0004.22ซื้อ
หลาน มู่ - ชิวมู่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201418-03-20147,623,0000.00โอนออก
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201513-01-2015905,0300.00โอนออก
ประภาส พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201618-01-20162,939,9500.00โอนออก
ประภาส พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201618-01-20161,696,6200.00โอนออก
ประภาส พลพิพัฒนพงศ์พลพิพัฒนพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-01-201620-01-2016701,8000.00โอนออก
หลาน มู่ - ชิวมู่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201609-03-20166,000,0004.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3