CNT 2 ( 0.02 0.95% )

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CNT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประทีป วงศ์นิรันดร์วงศ์นิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201113-12-2011803,5714.00ขาย
ณรงค์ แม้นธนาวงศ์สินแม้นธนาวงศ์สินคู่สมรสหุ้นสามัญ02-04-201222-12-2011126,2003.96ซื้อ
ณรงค์ แม้นธนาวงศ์สินแม้นธนาวงศ์สินคู่สมรสหุ้นสามัญ02-04-201202-03-201250,0004.24ซื้อ
ณรงค์ แม้นธนาวงศ์สินแม้นธนาวงศ์สินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201218-04-2012100,0003.98ซื้อ
ณรงค์ แม้นธนาวงศ์สินแม้นธนาวงศ์สินคู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201222-05-2012100,0004.24ซื้อ
ณรงค์ แม้นธนาวงศ์สินแม้นธนาวงศ์สินผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201211-12-2012200,00010.20ขาย
ณรงค์ แม้นธนาวงศ์สินแม้นธนาวงศ์สินคู่สมรสหุ้นสามัญ13-12-201211-12-2012276,20010.20ขาย
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201328-06-201310,0007.36ซื้อ
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201310-07-20138,5006.01ซื้อ
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201312-07-201360,1006.51ซื้อ
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201312-07-201340,0006.49ขาย
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201315-07-201319,4006.61ซื้อ
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201326-07-201340,0006.69ขาย
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201331-07-201318,0006.29ขาย
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201311-09-201312,0007.14ขาย
พิพัฒน์ อนุสิฏฐกุลอนุสิฏฐกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201316-09-201312,0007.51ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3