COLOR 2 ( 0.04 2.33% )

บริษัท สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ COLOR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201213-01-201240,0003.04ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201216-01-201260,0003.04ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201202-02-201230,0003.14ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201202-02-201220,0003.16ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201202-02-201250,0003.18ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201227-02-201220,0003.08ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201227-02-201210,0003.10ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201228-02-201214,5003.10ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201228-02-201210,0003.06ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201229-02-201210,0003.10ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201229-02-20127,8003.10ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201201-03-201210,0003.10ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201201-03-20124,5003.14ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201201-03-20122,2003.12ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201201-03-20122,2003.10ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-201245,0003.14ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-201220,0003.12ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-201215,0003.10ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-20129,7003.10ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201214-03-201220,0003.08ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-201220,0003.02ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201210-05-201230,0002.98ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201210-05-201216,3002.94ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-20123,0002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-201229,0002.82ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-20123,0002.84ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201217-05-201225,0002.84ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201217-05-201210,0002.86ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201218-05-201220,0002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201221-05-201220,0002.82ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201221-05-201220,0002.80ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201221-05-201232,0002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201222-05-201225,0002.82ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201222-05-201220,0002.84ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201222-05-201215,0002.86ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-201240,0002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-201220,0002.78ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-201220,0002.76ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201225-05-201211,5002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201231-05-201210,0002.82ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201201-06-201260,0002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201206-06-201210,0002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201207-06-201230,0002.80ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201207-06-201250,0002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201211-06-201210,0002.82ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201212-06-201251,9002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201214-06-201230,0002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201225-06-20123,0002.84ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201228-06-201220,1002.86ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201229-06-201250,0002.86ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201202-07-201230,0002.86ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201202-07-201219,4002.84ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201212-07-20124,0002.86ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201231-07-2012345,0000.00รับโอน
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201215,6002.90ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201209-10-201280,0003.42ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201210-10-201236,2003.18ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201210-10-201229,5003.20ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201210-10-201263,3003.22ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201212-10-201297,0003.20ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201212-10-20123,0003.22ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201216-10-201227,0003.08ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201216-10-2012154,0003.12ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201216-10-201210,0003.14ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201212-11-201210,0002.78ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201212-11-201210,0002.80ซื้อ
สำลี ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201221-11-201250,0002.58ซื้อ
สำลี ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201223-11-201250,0002.62ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201207-12-20126,0002.72ซื้อ
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201325-01-201352,9832.10ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-201343,9762.10ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-20134,3892.10ซื้อ
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-201324,7262.10ซื้อ
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-201350,0002.84ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-201310,0002.82ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-201352,9832.10ซื้อ
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201328-01-201320,0002.86ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201328-01-201375,0002.92ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201328-01-201330,0002.96ขาย
สำลี ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201328-01-2013100,0002.90ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201304-02-201330,5002.82ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201304-02-201369,5002.84ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201304-02-201330,0002.86ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201305-02-201335,0002.84ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201305-02-201335,0002.82ซื้อ
สำลี ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201307-02-201333,3002.94ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201312-02-201340,0002.82ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201321-02-2013243.00ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201302-04-201314,8002.94ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201303-04-201345,0003.00ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201309-04-201350,0002.98ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201326-04-201350,0003.02ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201302-05-201350,0003.14ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201303-05-201319,9003.20ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-201322,8002.76ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-201310,0002.78ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-201357,4002.80ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-201349,8002.82ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-201360,0002.84ซื้อ
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201328-06-201333,0000.34ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201328-06-201344,0000.35ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201328-06-2013114,0000.36ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201312-07-201310,0002.44ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201312-07-20134,2002.46ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201315-07-20134,0002.46ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201319-07-20135,0002.48ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201319-07-20133,0002.50ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201324-07-201320,0002.52ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201324-07-20134,1002.54ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201324-07-20139,9002.56ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201330-07-20131,0002.54ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201330-07-20135,0002.60ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201330-07-20132,0002.64ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201331-07-201316,6002.56ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201331-07-20136,0002.60ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201331-07-20133,0002.62ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201301-08-201343,5332.60ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-08-201301-08-201310,8000.36ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201305-08-20131,0002.56ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201305-08-201314,0002.60ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201305-08-201315,0002.58ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201306-08-201350,0002.52ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201320-08-201310,0002.40ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201317-09-20135,0002.20ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201318-09-20131,3002.18ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201314-11-20136,1002.04ซื้อ
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201302-12-201320,0000.43ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201302-12-2013280,0000.45ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์คู่สมรสใบสำคัญแสดง09-12-201304-12-2013200,0000.50ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์คู่สมรสใบสำคัญแสดง09-12-201304-12-2013100,0000.51ขาย
ภาณุพงศ์ สินธุวรรณชัยสินธุวรรณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201419-02-201450,0002.10ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201418-03-201420,0001.95ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201418-03-2014100,0001.88ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201419-03-201450,0001.93ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201428-04-201410,0001.48ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201406-05-201440,0001.24ซื้อ
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201417-06-2014300,0001.36ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201419-06-2014100,0000.52ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201423-06-2014100,0000.53ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-06-201423-06-2014100,0001.38ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201424-06-2014500,0001.45ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201404-07-20142,500,0001.43ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201408-07-201450,0001.50ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-07-201417-07-2014179,9000.52ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201429-07-2014100,0001.49ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201425-08-2014100,0001.42ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201426-08-2014100,0001.48ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201404-09-20149,4001.50ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201409-09-2014100,0001.50ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201409-09-201490,6001.50ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201409-09-201420,0001.53ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201410-09-2014100,0001.51ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201411-09-2014100,0001.56ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201402-10-2014500,0001.58ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-2014200,0001.61ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-2014300,0001.63ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-2014100,0001.60ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-2014100,0001.61ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-10-201403-10-20142,2000.68ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201406-10-2014300,0001.64ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201406-10-2014400,0001.65ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-10-201409-10-201450,0000.90ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-10-201409-10-201450,0000.91ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201506-01-201530,0001.20ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201507-01-201538,3001.20ซื้อ
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ณัฏฐ์เศรษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201504-02-2015200,0001.60ขาย
กรรณิกา บุญรอดบุญรอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201505-02-201518,0001.73ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201505-02-2015100,0001.72ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201505-06-2015240,0001.60ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201508-06-2015140,0001.61ซื้อ
กรรณิกา บุญรอดบุญรอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201517-08-201533,0001.49ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-201540,0001.40ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-201530,0001.50ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-10-201521-10-201540,0001.10ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-10-201522-10-201563,2001.24ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201527-10-2015100,0001.61ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-2016100,0001.30ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201616-02-2016100,0001.30ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201616-02-2016100,0001.30ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201616-03-2016100,0001.27ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201622-04-2016400,0001.51ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201622-04-2016550,9001.51ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201625-04-2016100,0001.55ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201625-04-2016200,0001.56ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201628-04-2016200,0001.54ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-201684,7001.56ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-201684,7001.56ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-05-201618-05-201610,0000.10ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-05-201618-05-2016450.05ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201615-07-2016200,0001.46ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201613-10-201610,0001.31ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201617-10-201679,0001.33ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201621-10-201620,2001.44ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201621-10-201679,8001.43ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201621-10-201620,2001.44ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201621-10-201679,8001.43ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201622-11-201654,0001.40ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201622-11-201614,4001.44ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201707-03-201710,3001.71ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201704-04-201783,2001.60ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201704-04-2017501.60ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201704-04-201781.50ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์สุ่ยหาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201710-04-20176001.58ขาย
กรรณิกา บุญรอดบุญรอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201711-04-201750,0001.58ขาย
กรรณิกา บุญรอดบุญรอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201711-04-201750,0001.56ขาย
กัษมา บุญญธนังบุญญธนังผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201711-04-2017100,0001.58ขาย
กัษมา บุญญธนังบุญญธนังผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201711-04-201790,0001.53ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์สุ่ยหาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201711-04-2017115,0001.53ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์สุ่ยหาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201711-04-201750,0001.55ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์สุ่ยหาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201711-04-201757,0001.58ขาย
กรรณิกา บุญรอดบุญรอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201717-05-201731,1001.40ขาย
กัษมา บุญญธนังบุญญธนังผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201719-05-20175,0001.44ขาย
กัษมา บุญญธนังบุญญธนังผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201723-05-201714,0001.45ขาย
กัษมา บุญญธนังบุญญธนังผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201725-05-201722,9001.45ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201725-05-201725,0001.45ขาย
กัษมา บุญญธนังบุญญธนังผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201730-05-201730,0001.45ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201730-05-201750,0001.46ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์สุ่ยหาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201709-06-20179,3001.45ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201725-07-201790,0001.37ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201725-07-201710,0001.38ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201725-07-2017100,0001.38ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201726-07-201730,0001.38ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201708-08-201710,0001.33ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201708-08-201710,0001.34ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201708-08-201710,0001.35ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201710-08-201730,0001.44ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201710-08-201710,0001.35ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201710-08-201710,0001.36ขาย
บัญชา กำจัดกำจัดผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201710-08-201710,0001.37ขาย
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201710-08-201793,0001.50ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201704-10-201730,0001.33ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201725-10-201740,0001.26ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201727-10-201740,0001.26ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201727-10-20171,7001.25ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์มงคลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201731-10-201772,7001.26ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ไพนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201714-12-201727,4001.30ขาย
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201806-02-201828,0001.21ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201809-02-20181001.21ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201809-02-201830,0001.22ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201812-02-201830,0001.20ซื้อ
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201812-02-201821,0001.19ซื้อ
ราชัน ควรหาควรหาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201813-02-20188,0001.19ซื้อ
มัทนา หอระดานหอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201809-03-20182,0001.19ซื้อ
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201837,1001.12ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์สิริกรกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201828-05-201810,0001.13ซื้อ
รัช ทองวานิชทองวานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ11-07-201809-07-201899,7001.04ซื้อ
รัช ทองวานิชทองวานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ11-07-201809-07-20183001.05ซื้อ
รัช ทองวานิชทองวานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ09-08-201806-08-2018200,0001.16ขาย
รัช ทองวานิชทองวานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ09-08-201806-08-2018200,0001.18ขาย
รัช ทองวานิชทองวานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ16-08-201808-08-201811,9001.13ซื้อ
รัช ทองวานิชทองวานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ16-08-201810-08-201811,9001.14ซื้อ
รัช ทองวานิชทองวานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ17-08-201817-08-201887,2001.18ซื้อ
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201817-08-2018100,0001.19ซื้อ
นาย ราชัน ควรหาราชันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-08-201812,7001.25ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3