CPALL 62 ( 0.25 0.41% )

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CPALL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปรีดี บุญยังบุญยังผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201130-09-201120,00048.13ขาย
ปรีดี บุญยังบุญยังผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201107-10-201194,86047.99ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้วกิ่งแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201125-11-201180,0000.00โอนออก
โกษา พงศ์สุพัฒน์พงศ์สุพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201113-12-2011310,00052.50ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้วกิ่งแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201115-12-201130,00052.50ขาย
สุรพันธ์ ปุสสเด็จปุสสเด็จผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201230-05-201224,0000.00รับโอน
ชวน นิ่มกิตติกุลนิ่มกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201201-06-201210,00033.50ซื้อ
สุวิทย์ กิ่งแก้วกิ่งแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201203-10-201220,90037.50ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้วกิ่งแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201204-10-201230,00038.50ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุลนิ่มกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201307-01-201310,00045.00ซื้อ
โกษา พงศ์สุพัฒน์พงศ์สุพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201309-01-201333,00044.75ซื้อ
สุรพันธ์ ปุสสเด็จปุสสเด็จผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201343,9000.00รับโอน
ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุลฐิตะสัทธาวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201314-06-2013304,51540.89ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201318-11-2013100,00042.00ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201320-11-2013400,00042.13ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201304-12-2013100,00042.50ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201311-12-2013200,00042.88ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201312-12-2013200,00042.38ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201320-12-2013200,00044.38ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นบุริมสิ24-12-201323-12-2013100,00044.75ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201325-12-2013100,00045.00ขาย
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญทิวัตถ์มั่นเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ17-07-201407-07-201410,00046.75ซื้อ
สกล เตชะสถาพรเตชะสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201409-12-201460,0000.00โอนออก
โกษา พงศ์สุพัฒน์พงศ์สุพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201416-12-201420,00039.25ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ11-03-201510-03-201520,00038.50ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ25-03-201520-03-201530,00038.25ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201524-08-201585,00048.32ซื้อ
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201502-09-201585,00051.13ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201502-09-201522,90051.25ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-201530,00047.42ซื้อ
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-201550,00048.63ซื้อ
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201507-10-201540,00050.50ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201508-10-201540,00051.00ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้วกิ่งแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201622-01-2016300,0000.00โอนออก
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ12-04-201608-04-2016230,0000.00รับโอน
สุวิทย์ กิ่งแก้วกิ่งแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201608-06-201650,00050.13ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201624-08-201631,71961.00ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201626-08-20166,00062.25ขาย
สุรพันธ์ ปุสสเด็จปุสสเด็จผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201630-09-201625,00061.00ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201623-09-201610,00061.75ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201623-09-201620,00062.00ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201606-10-2016100,00063.25ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201606-10-2016100,00063.50ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุลนิ่มกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201613-10-20166,00058.00ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุลนิ่มกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201613-10-20166,00057.25ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201619-12-201615,30062.50ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ06-01-201704-01-201780,00064.00ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ12-01-201710-01-2017100,00062.00ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุลนิ่มกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201701-09-201710,00061.75ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์จึงวิโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201712-09-201762,40063.75ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201720-09-201735,00065.00ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201721-09-2017200,20065.88ขาย
สกล เตชะสถาพรเตชะสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201803-01-201820,00078.50ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ22-03-201820-03-2018184,00088.00ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ22-03-201821-03-20186,00088.00ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201827-03-201810,00088.00ซื้อ
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญทิวัตถ์มั่นเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ17-04-201810-04-201810,00086.63ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุลนิ่มกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201824-05-20185,00080.25ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุลนิ่มกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-20185,00077.00ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201820-06-201820,00076.25ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญูวิศิษฏ์วิญญูคู่สมรสหุ้นสามัญ26-06-201820-06-201820,00076.50ซื้อ
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญทิวัตถ์มั่นเจริญคู่สมรสหุ้นสามัญ11-07-201806-07-20185,00077.25ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3