CPF 30 ( -0.25 -0.84% )

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CPF “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อาสา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201212-06-2008600,0004.10ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201129-11-2011600,00032.25ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201129-11-2011600,00032.50ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201129-11-2011200,00032.00ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201129-11-2011100,00032.20ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201101-12-201199,00033.50ซื้อ
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201101-12-2011100,00033.62ขาย
พงษ์ วิเศษไพฑูรย์วิเศษไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-201114,31433.25ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-12-201121-12-2011100,00033.75ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201224-02-2012900,00035.25ซื้อ
เภา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201229-02-2012200,0000.00รับโอน
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ24-04-201229-02-2012100,0000.00รับโอน
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201202-03-2012101,00037.75ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ14-05-201211-05-201210,00039.50ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ14-05-201211-05-201230,00039.75ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ14-05-201211-05-201260,00040.00ซื้อ
สุภาพรรณ รัตนาภรณ์รัตนาภรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201215-05-201210,00039.50ซื้อ
พงษ์ วิเศษไพฑูรย์วิเศษไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-201290,00038.75ซื้อ
สุภาพรรณ รัตนาภรณ์รัตนาภรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201218-05-201210,00038.50ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ22-05-201221-05-201220,00037.75ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201223-05-201220,00037.13ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201224-05-201220,00036.13ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201228-05-2012100,00038.50ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-06-201205-06-2012150,00036.75ขาย
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-06-201228-06-2012150,00038.50ซื้อ
พงษ์ วิเศษไพฑูรย์วิเศษไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201229-06-2012158,70038.75ขาย
อาสา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201227-07-201230,00032.25ซื้อ
อาสา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201231-07-201230,00032.75ขาย
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ16-08-201215-08-201210,00032.25ซื้อ
พงษ์ วิเศษไพฑูรย์วิเศษไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201222-08-20124,000,0000.00โอนออก
พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์โอมพรนุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201224-08-201290,03732.50ขาย
พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์โอมพรนุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201224-08-201261,91332.25ขาย
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ27-08-201224-08-201210,00032.25ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ27-08-201224-08-201210,00032.00ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201231-08-2012250,00031.50ขาย
พงษ์ วิเศษไพฑูรย์วิเศษไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201203-09-2012850,00031.75ขาย
พงษ์ วิเศษไพฑูรย์วิเศษไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201203-09-2012150,00032.00ขาย
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201204-09-201220,00031.50ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201205-09-201210,00031.50ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201206-09-201210,00031.50ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201213-09-2012100,00032.75ขาย
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201214-09-2012100,00033.25ขาย
อดิเรก ศรีประทักษ์ศรีประทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201217-09-20121,500,0000.00โอนออก
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201218-09-20121,000,00032.75ขาย
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201221-09-201250,00032.50ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201213-11-2012500,00034.10ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201214-11-2012300,00033.25ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ16-11-201214-11-201210,00033.50ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ16-11-201214-11-201210,00033.25ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ16-11-201214-11-201210,00033.00ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201215-11-2012100,00032.75ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201216-11-2012200,00033.38ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-2012200,00033.38ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201220-11-2012100,00033.00ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201221-11-2012100,00032.75ซื้อ
เภา สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201229-11-201210,00032.75ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201227-12-201250,00033.75ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201307-03-201350,00032.25ซื้อ
พงษ์ วิเศษไพฑูรย์วิเศษไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201315-05-201396,15330.50ขาย
พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์โอมพรนุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201322-05-201379,66730.75ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201327-05-2013900,00029.69ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201328-05-2013900,00030.17ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201328-05-2013900,00030.06ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ30-05-201329-05-2013900,00030.25ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201330-05-2013900,00030.00ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ31-05-201330-05-2013900,00030.00ขาย
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201340,00026.00ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201319-06-2013100,00025.75ซื้อ
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-201350,00023.22ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201327-06-2013100,00024.50ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201328-06-2013100,00026.00ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201329-08-2013100,00022.90ซื้อ
สุนทร อรุณานนท์ชัยอรุณานนท์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201329-08-2013200,00022.25ซื้อ
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201302-09-201310,00023.10ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ11-09-201309-09-2013184,43024.60ขาย
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-09-201317-09-201350,00024.50ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-09-201327-09-2013100,00024.90ซื้อ
ไพศาล จิระกิจเจริญจิระกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201317-12-201350,00029.50ขาย
ไพศาล จิระกิจเจริญจิระกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201319-12-201350,00030.50ขาย
ไพศาล จิระกิจเจริญจิระกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201319-12-201350,00030.25ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201320-12-2013150,00030.25ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201323-12-201354,60030.25ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201324-12-2013900,00029.94ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201324-12-201350,11030.25ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201325-12-2013900,00030.99ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201326-12-2013900,00031.28ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201427-12-2013300,00029.96ขาย
มิน เธียรวรเธียรวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201402-01-2014500,00031.00ขาย
มิน เธียรวรเธียรวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201402-01-2014500,00031.00ซื้อ
อาสา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201403-03-201460,00027.50ซื้อ
พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์โอมพรนุวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201406-03-20145,00028.50ขาย
อาสา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201411-03-201460,00029.00ขาย
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201412-03-201450,00029.75ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201413-03-201450,00030.00ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201419-03-2014600,00030.50ขาย
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201419-03-2014100,00030.00ซื้อ
อาสา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201419-03-201460,00029.50ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201420-03-2014100,00028.00ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201420-03-2014100,00028.50ซื้อ
อาสา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201420-03-201440,00028.00ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201426-03-201450,00028.00ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201427-03-201420,00028.00ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201427-03-201420,00028.25ขาย
อาสา สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201403-04-2014100,00027.75ขาย
พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์โอมพรนุวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201413-05-20143,50030.75ขาย
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201416-05-20141,200,00026.96ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201419-05-20141,500,00027.68ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201420-05-2014300,00027.50ซื้อ
พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์โอมพรนุวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201403-06-201431,50028.50ขาย
ธีรศักดิ์ อุรุนานนท์อุรุนานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-06-201406-06-201421,0000.00โอนออก
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201412-06-201410,00028.00ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201412-06-201410,00028.25ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201413-06-201420,00027.00ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201413-06-201410,00027.25ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-09-201404-09-201410,00031.75ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-09-201404-09-201410,00031.50ซื้อ
ไพศาล จิระกิจเจริญจิระกิจเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201429-09-201499,00030.25ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-2014100,00027.75ซื้อ
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201428-11-20143,000,0000.00โอนออก
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201401-12-201460028.25ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201401-12-20147628.40ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014900,00026.92ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-2014900,00026.06ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201424-12-201420,00027.75ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-20151,800,00023.70ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-201510,00023.10ซื้อ
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-201530,00023.70ซื้อ
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-201530,00023.10ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201505-03-20151,800,00022.60ซื้อ
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201505-03-201540,00022.55ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201506-03-2015200,00022.35ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201506-03-201550,00022.40ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201509-03-2015300,00022.10ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201510-03-2015404,70021.80ซื้อ
วีรวัฒน์ กาญจนดุลกาญจนดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201510-03-201515,00021.80ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201516-03-2015800,00021.85ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-2015636,80021.49ซื้อ
สุนทร อรุณานนท์ชัยอรุณานนท์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-2015100,00021.55ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201520-03-2015150,00021.30ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-201510,00020.00ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201519-08-2015300,00020.30ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201520-08-2015400,00019.95ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-2015500,00019.30ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201524-08-20151,000,00018.15ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์อังกสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201525-08-201520,00017.40ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201528-08-2015500,00019.20ซื้อ
วีรชัย รัตนบานชื่นรัตนบานชื่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201507-09-201530,00017.80ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201530-09-201550,00020.70ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201530-09-201550,00020.90ซื้อ
พงษ์เทพ เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201530-09-201550,00020.80ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201516-12-20151,200,00017.64ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201517-12-2015100,00017.70ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201518-12-2015500,00017.64ซื้อ
ชิงชัย โลหะวัฒนะกุลโลหะวัฒนะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-2015714,70017.13ซื้อ
สมควร ชูวรรธนะปกรณ์ชูวรรธนะปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201616-08-2016200,00032.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3