CSR 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CSR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุขุมา ชยานนท์ชยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201511-05-2015279,6000.00รับโอน
สุขุมา ชยานนท์ชยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201724-01-201710,00060.00ซื้อ
สุขุมา ชยานนท์ชยานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-02-201703-02-20177,50059.00ซื้อ
สุขุมา ชยานนท์ชยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201720-07-201715,00060.18ซื้อ
สุขุมา ชยานนท์ชยานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-07-201720-07-20176,00060.00ซื้อ
สุขุมา ชยานนท์ชยานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201704-10-20172,00060.00ซื้อ
พัชราภรณ์ จุโลทัยจุโลทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201817-08-20185,00070.00ซื้อ
สุขุมา ชยานนท์ชยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201817-08-201815,00070.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3