CWT 4 ( -0.08 -2.12% )

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CWT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กิมไน้ ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201123-12-2011180,0005.44โอนออก
วนิดา สิกขมานสิกขมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201205-10-201252,0005.60ขาย
วีระพล ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201529-01-20151,200,0002.67ซื้อ
วนิดา สิกขมานสิกขมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-2015390,0006.65ซื้อ
วนิดา สิกขมานสิกขมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201526-02-2015390,0007.30ขาย
ณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015244,6004.00ขาย
นพดล มังกรชัยมังกรชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015322,8724.00ขาย
ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณจิรัสย์โสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015322,8724.00ขาย
วนิดา สิกขมานสิกขมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015322,8724.00ขาย
วีระพล ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-20154,367,8124.00ซื้อ
วีระพล ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015322,8724.00ขาย
สมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015352,2244.00ขาย
เสาวณี ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015322,8724.00ขาย
อนุพงศ์ สิกขมานสิกขมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015244,6004.00ขาย
วีระพล ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-20154,766,3003.02ซื้อ
ณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201658,9001.93ขาย
ณัฏฐ์สิตา ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201677,7481.93ขาย
ธนกร ชัยวรโสภณชัยวรโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-2016141,3601.93ขาย
ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณจิรัสย์โสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201677,7481.93ขาย
วนิดา สิกขมานสิกขมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201677,7481.93ขาย
วีระพล ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201677,7481.93ขาย
วีระพล ไชยธีรัตต์ไชยธีรัตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-20162,280,4271.93ซื้อ
สมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201684,8161.93ขาย
อนุพงศ์ สิกขมานสิกขมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201658,9001.93ขาย
ธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ภู่ไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-20165,8902.08ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3