DCON 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ DCON “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201203-09-2012103,1005.20ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201204-09-2012120,9005.21ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201205-09-2012603,6005.28ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201218-09-201226,9005.70ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201219-09-20121,0005.70ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201226-09-20123,1005.90ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201208-10-2012241,4005.98ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201210-10-20122,8006.00ซื้อ
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201307-02-201315,0008.00ขาย
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201307-02-201310,0008.05ขาย
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201313-02-201310,0000.00รับโอน
ธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201322-02-2013170,40010.00ขาย
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201326-02-201387,5009.95ขาย
ธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201326-02-2013407,10010.00ขาย
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201327-02-201310,00010.00ขาย
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201311-06-2013297,2009.95ซื้อ
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201313-06-2013100,0009.00ซื้อ
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201314-08-201360,00010.10ขาย
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201404-02-20149,000,0000.00โอนออก
ธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201404-03-201410,00013.50ขาย
ธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201410-03-2014100,00013.50ขาย
ธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201417-03-201420,00014.20ขาย
ธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201418-03-201420,00014.20ขาย
ธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201418-03-201430,00014.30ขาย
ธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201418-03-201410,00014.20ขาย
ธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201419-03-201430,00014.30ขาย
ธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201419-03-201420,00014.20ขาย
ธนัย ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201421-04-20141,000,0000.00โอนออก
ธนิต ชรินทร์สารชรินทร์สารผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201429-04-201460,00013.70ขาย
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201416-06-201480,00012.90ขาย
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201416-06-201411,0007.75ขาย
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201417-06-201413,0007.80ขาย
จีรเดช วิรัชชัยวิรัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201418-06-201440,00012.90ขาย
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201419-06-201419,60013.70ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201420-06-201430,40013.70ซื้อ
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201431-10-20141,960,0000.00โอนออก
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201530-01-201595,000,0000.00โอนออก
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201527-02-2015102,000,0000.00โอนออก
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201509-09-2015400,000,0000.00โอนออก
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-20153,317,4001.00ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201503-12-20153,865,7000.99ซื้อ
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201503-12-20151,289,2001.00ซื้อ
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201502-12-20153,710,8001.00ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201504-12-20152,816,9000.99ซื้อ
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201504-12-20155,000,0000.99ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-20155,000,0000.90ซื้อ
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-20155,000,0000.90ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201524-12-201550,000,0000.00โอนออก
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201524-12-201550,000,0000.00โอนออก
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201621-03-201611,339,4520.65ซื้อ
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201621-06-201650,000,0000.00โอนออก
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201615-08-201613,286,6000.75ซื้อ
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201615-08-20165,000,0000.74ซื้อ
วิทวัส พรกุลพรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201707-04-2017378,7000.57ขาย
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201710-04-2017234,1740.57ขาย
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201823-02-201814,076,2000.62ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-201882,1000.65ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201806-03-2018316,1000.65ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-20186,957,3000.65ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201808-03-2018141,3000.65ซื้อ
กวิน วรกาญจนาวรกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201809-03-20181,000,0000.66ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201809-03-20181,000,0000.68ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201814-03-20182,000,0000.71ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201816-03-20183,600,0000.72ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201823-03-20183,000,0000.72ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201821-05-201865,5000.60ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201823-05-20182,934,5000.60ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201825-05-2018469,9000.60ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201810-08-20181,101,0000.57ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201810-08-20181,170,2000.57ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201815-08-2018295,9000.57ซื้อ
ชนะ โตวันโตวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201816-08-2018114,2000.57ซื้อ
นาย ชนะ โตวันชนะผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-08-2018700,2000.57ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3