DELTA 464 ( 8.00 1.75% )

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ DELTA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อึ้ง กวง มิ้ง กวงผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201115-11-2011200,00018.57ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201122-11-2011200,00018.35ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง กวงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201123-11-2011200,00018.39ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201128-11-2011100,00018.37ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง กวงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201130-11-2011150,00019.37ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201116-12-201110,00021.10ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201119-12-201120,00021.25ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201121-12-201120,00021.25ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201126-12-201120,00021.60ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201211-01-20127,10022.00ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201223-02-201242,00023.90ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-201250,00023.30ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201213-03-201250,90023.70ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201216-03-201250,00024.00ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201226-03-201250,00025.13ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201228-03-201225,00026.25ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201226-04-201225,00025.00ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201206-09-201250,00025.00ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201212-11-201250,00030.25ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201321-02-201320,00039.50ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201306-03-201330,00040.00ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-201350,00042.00ขาย
เซีย เหิง เซียนเหิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201315-08-201320,00048.00ขาย
เซีย เหิง เซียนเหิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201316-08-201360,00048.21ขาย
เซีย เหิง เซียนเหิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201302-09-201320,00046.37ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201327-09-201325,00048.00ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-201325,00049.00ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201402-01-201425,00054.00ขาย
เซีย เหิง เซียนเหิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201408-05-201470,00056.21ขาย
เซีย เหิง เซียนเหิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201423-06-201440,01560.44ขาย
เซีย เหิง เซียนเหิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201424-06-201430,74059.66ขาย
หมิง เจิ้ง หวังเจิ้งผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201518-06-201575,01090.25ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201628-04-20161,00072.75ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201629-04-20161,00072.75ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201628-04-20161,00072.75ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201629-04-20161,00072.75ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201616-05-20161,00063.75ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201617-05-20161,00060.25ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201706-01-201740,00086.00ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ02-02-201701-02-20171,00087.63ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ02-02-201701-02-201750086.25ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ10-02-201709-02-20172,00089.75ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ17-02-201714-02-201750092.00ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201702-03-201750086.25ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201703-03-201750088.75ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201709-03-201750087.00ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201716-03-201750083.25ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201722-03-20171,00082.25ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201724-03-20171,00084.38ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ31-03-201728-03-201750086.75ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ31-03-201730-03-201750084.75ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ31-03-201730-03-20171,00087.63ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ07-04-201704-04-201750082.25ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201720-04-201750088.00ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201724-04-20171,00089.25ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ02-05-201727-04-201750091.75ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ12-05-201711-05-20172,00094.17ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201711-05-20172,00094.50ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201712-05-20175,00096.00ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201715-12-20173,00082.80ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201718-12-201750076.00ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201725-12-20171,00075.25ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201726-12-20171,00074.00ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณแสงรุ่งอรุณคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201726-12-201750072.50ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201827-12-20172,00071.75ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นบุริมสิ04-01-201828-12-20172,00072.13ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201829-12-20171,00072.00ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201806-02-20182,00072.00ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201807-02-20182,00072.00ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201808-02-20181,00071.75ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201812-02-20181,00071.50ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201821-02-20181,00069.00ซื้อ
วิชัย ศักดิสุริยาศักดิสุริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201814-03-20187,50066.00ซื้อ
วิชัย ศักดิสุริยาศักดิสุริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201802-05-20187,60065.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3