DTCI 28 ( 0.50 1.82% )

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ DTCI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ดวงสมร เหาตะวานิชเหาตะวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201229-02-20123,00014.50ซื้อ
ปอ อนาวิลอนาวิลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201229-02-20123,00014.50ซื้อ
ดวงสมร เหาตะวานิชเหาตะวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201216-03-20121,00014.70ซื้อ
ดวงสมร เหาตะวานิชเหาตะวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201216-03-20122,00014.80ซื้อ
ดวงสมร เหาตะวานิชเหาตะวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201213-09-20121,00016.30ซื้อ
ดวงสมร เหาตะวานิชเหาตะวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201214-09-201211,10017.00ซื้อ
ดวงสมร เหาตะวานิชเหาตะวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201217-09-201255,40017.01ซื้อ
ดวงสมร เหาตะวานิชเหาตะวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201508-01-20158,20025.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3