EASTW 10 ( -0.05 -0.50% )

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EASTW “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ไกรประสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201603-03-201630,00013.10ขาย
นำศักดิ์ วรรณวิสูตรวรรณวิสูตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201622-04-2016549,0000.00โอนออก
นำศักดิ์ วรรณวิสูตรวรรณวิสูตรคู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201622-04-2016549,0000.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3