ECL 2 ( -0.03 -1.71% )

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ECL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์โสภณพงศ์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201121-12-201120,0000.66ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201229-12-2011500,0000.70ขาย
กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์โสภณพงศ์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201215-03-201220,0000.77ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201216-03-20125,000,0000.74ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201230-04-20121,000,0000.74ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201205-06-2012286,2000.74ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201208-06-201211,1000.77ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201211-06-2012300,0000.77ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201220-06-2012400,0000.80ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201221-06-2012300,0000.81ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201221-06-2012400,0000.80ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201222-06-2012200,0000.82ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201225-06-2012200,0000.85ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201226-06-2012200,0000.87ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201228-06-2012203,4000.92ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201229-06-20121,000,0000.92ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-07-201211-07-2012400,0000.20ซื้อ
กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์โสภณพงศ์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201218-07-201275,0000.00รับโอน
กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์โสภณพงศ์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201219-07-201210,4000.92ขาย
กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์โสภณพงศ์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201220-07-201264,6000.94ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201225-07-20122,000,0001.04ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-07-201225-07-2012400,0000.34ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง26-07-201225-07-20122,700,0000.31ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง31-07-201230-07-20121,000,0000.31ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201201-08-2012300,0001.04ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201201-08-2012300,0001.10ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-08-201201-08-20121,000,0000.34ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201203-08-2012300,0001.12ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201203-08-2012647,8001.12ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง06-08-201203-08-20121,000,0000.35ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201206-08-2012352,2001.13ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง07-08-201206-08-20122,000,0000.38ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-20121,500,0001.07ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-08-201208-08-2012200,0000.33ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201210-08-20121,000,0001.12ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201210-08-2012500,0001.07ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201210-08-2012505,0001.12ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201215-08-2012238,4001.03ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-08-201215-08-2012400,0000.30ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201222-08-2012200,0001.10ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201223-08-2012200,0001.07ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-2012300,0001.04ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201231-08-2012400,0001.07ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201206-09-2012100,0001.09ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201206-09-2012648,1001.11ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-2012200,0001.06ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-2012200,0001.05ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201227-09-2012200,0001.10ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201205-10-201221,1001.10ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201208-10-2012300,0001.07ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201208-10-2012200,0001.10ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201211-10-2012200,0001.11ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201211-10-20121,500,0001.11ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201212-10-2012200,0001.16ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201212-10-2012300,0001.17ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-10-201212-10-2012300,0000.34ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-10-201217-10-2012300,0000.34ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201218-10-2012500,0001.13ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201225-10-20121001.08ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201226-10-20121,800,0001.07ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-10-201226-10-20121,000,0000.29ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201230-10-2012400,0001.07ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201230-10-2012500,0000.30ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201230-10-20121,000,0000.31ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201231-10-201270,2001.09ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-11-201201-11-2012500,0000.29ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-11-201208-11-20121,000,0000.29ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-11-2012235,7001.05ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201215-11-2012200,0001.03ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201215-11-2012400,0001.07ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-11-201215-11-2012500,0000.26ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201216-11-2012200,0001.09ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201216-11-2012300,0000.28ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201220-11-2012200,0001.04ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201203-12-2012500,0000.25ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201206-12-2012600,0001.09ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-12-201206-12-2012600,0000.27ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-12-201219-12-20121,000,0000.30ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201221-12-2012300,0001.10ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-12-201221-12-2012600,0000.35ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201224-12-2012600,0001.12ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201224-12-2012300,0000.36ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201225-12-2012600,0001.15ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-12-201225-12-2012200,0000.38ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201328-12-2012300,0001.10ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201303-01-2013300,0001.15ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201310-01-2013300,0001.16ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-01-201310-01-20131,000,0000.47ขาย
อิสระ ศรีสุตาศรีสุตาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201310-01-201394,4001.14ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201311-01-20132,000,0001.21ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201311-01-20132,000,0001.19ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-01-201311-01-20131,000,0000.55ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-01-201314-01-20132,700,0000.64ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-01-201315-01-20131,000,0000.61ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-01-201316-01-2013800,0000.62ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201323-01-20131,687,0001.15ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-2013500,0001.22ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201308-02-20135,000,0000.00โอนออก
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201308-02-20135,000,0000.00รับโอน
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201312-03-2013400,0001.43ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201319-03-2013500,0001.24ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201320-03-2013400,0001.16ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201321-03-2013400,0001.14ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201310-04-2013100,0001.12ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201312-04-2013100,0001.17ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201324-04-2013529,8001.31ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201324-04-2013300,0001.30ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201302-05-2013600,0001.37ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201302-05-2013400,0001.34ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201303-05-2013247,7001.32ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201303-05-2013200,0001.39ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201307-05-2013152,3001.32ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201309-05-2013200,0001.34ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201310-05-2013200,0001.40ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201315-05-2013200,0001.34ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201327-05-2013200,0001.28ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201329-05-2013100,0001.36ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-2013200,0001.22ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-2013300,0001.23ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201307-06-2013100,0001.18ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-2013100,0001.22ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-06-201311-06-2013100,0000.34ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-2013229,8001.20ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-2013200,0000.31ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-2013500,0001.21ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-06-201312-06-20131,000,0000.34ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-06-201314-06-2013210,5000.30ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-06-201325-06-20131,000,0000.22ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-07-201309-07-2013114,5000.21ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201312-07-2013205,9001.15ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201315-07-201386,4001.17ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201317-07-2013500,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201318-07-2013206,7001.19ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201318-07-2013500,0000.00รับโอน
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-07-201318-07-201335,2000.26ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-07-201324-07-201379,3000.26ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201325-07-2013301,0001.21ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201330-07-2013110,0001.19ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201331-07-201390,0001.19ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-08-201305-08-2013500,0000.21ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201316-08-2013184,0001.24ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201319-08-2013116,0001.22ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201320-08-2013100,0001.19ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201320-08-2013200,0001.19ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201322-08-2013100,0001.19ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-11-201302-09-2013800,0000.12ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-11-201319-09-2013300,0000.16ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-11-201320-09-2013400,0000.18ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201323-09-2013100,0001.17ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201324-09-201324,7001.15ซื้อ
พิพัฒน์ พรสุวรรณพรสุวรรณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201307-10-201362,5000.17ขาย
อิสระ ศรีสุตาศรีสุตาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201309-10-2013100,0001.18ขาย
อิสระ ศรีสุตาศรีสุตาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201309-10-2013147,2000.16ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201310-10-201350,0001.18ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201311-10-201366,8001.18ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201317-10-201358,5001.19ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-10-201321-10-20132,000,0000.15ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-10-201321-10-20131,000,0000.14ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-10-201322-10-20131,400,0000.14ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-10-201324-10-2013500,0000.13ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-11-201304-11-2013500,0000.10ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-11-201304-11-20132,000,0000.07ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-11-201304-11-201315,000,0000.09ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-12-201306-12-2013198,7001.14ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-12-201316-12-2013100,9751.13ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201316-12-2013500,0001.10ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201318-12-20134,869,1001.12ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201318-12-20131,295,8001.10ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201319-12-2013198,6001.11ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201319-12-2013500,0001.10ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201320-12-2013231,9001.09ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201403-01-2014200,0001.03ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201406-01-20142,300,9001.01ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201423-01-20143,142,3001.01ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-01-201429-01-201410,000,0000.99ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-02-201404-02-2014127,6000.99ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ11-02-201410-02-2014372,4001.00ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201421-02-2014400,0001.07ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201408-05-2014757,7000.98ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201423-05-2014100,0000.97ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201405-06-20141,650,0001.09ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201410-06-201412,000,0001.04ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201420-06-201410,000,0001.03ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201424-06-2014250,0001.14ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201424-06-2014400,0001.14ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201425-06-2014300,0001.09ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201426-06-2014300,0001.16ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201426-06-2014200,0001.16ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201430-06-2014400,0001.13ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201404-07-2014700,0001.16ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201404-07-2014400,0001.20ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201407-07-2014192,4001.15ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201408-07-2014107,6001.15ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201416-07-2014200,0001.17ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201417-07-20146,6001.16ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201418-07-2014200,0001.14ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201418-07-2014100,0001.16ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201422-07-201482,6001.17ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201423-07-2014600,0001.20ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201424-07-20144,000,0001.25ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201430-07-2014200,0001.15ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201430-07-2014500,0001.16ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201431-07-2014200,0001.17ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201431-07-2014200,0001.17ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201404-08-2014200,0001.18ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201405-08-2014300,0001.20ขาย
อิสระ ศรีสุตาศรีสุตาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201405-08-201450,0001.19ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201407-08-2014500,0001.18ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201414-08-2014100,0001.23ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201415-08-2014128,0001.23ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201415-08-2014100,0001.23ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201419-08-2014172,0001.27ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201420-08-2014200,0001.24ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201421-08-2014100,0001.23ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201425-08-2014100,0001.23ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201427-08-2014100,0001.14ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201405-09-2014659,6001.16ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201408-09-201440,4001.19ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201415-09-2014100,0001.17ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201416-09-2014100,0001.19ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201419-09-2014100,0001.24ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201430-09-20141,500,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-20142,000,0000.00โอนออก
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201403-10-20141,100,0001.88ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201406-10-20141,400,0002.21ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201407-10-20141,400,0002.11ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201407-10-2014400,0002.40ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201408-10-2014200,0002.02ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201408-10-2014200,0002.20ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201409-10-20142,000,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201410-10-2014500,0002.30ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201410-10-20143,000,0002.30ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201416-10-2014400,0002.04ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201417-10-2014400,0002.00ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201403-11-2014400,0002.40ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201406-11-20141,500,0000.00โอนออก
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201406-11-2014900,0003.04ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201407-11-2014500,0002.68ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201411-11-20147003.07ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201418-11-2014500,0002.98ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-20146,000,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-2014458,3002.84ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-20146,000,0000.00รับโอน
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201424-11-201441,7002.76ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-11-201425-11-20141,000,0002.34ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201427-11-2014400,0002.56ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-12-201415-12-2014500,0002.14ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-12-201416-12-2014300,0002.25ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-20145,000,0002.40ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201505-01-2015200,0002.78ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201505-01-2015200,0002.88ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201505-01-2015200,0002.78ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201505-01-2015200,0002.88ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201508-01-20151,700,0003.00ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201516-01-2015400,0003.14ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201516-01-2015400,0003.18ขาย
พิพัฒน์ พรสุวรรณพรสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201520-01-20156,7503.38ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201522-01-20151,000,0003.36ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201523-01-20152,000,0003.37ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201529-01-20151,500,0003.48ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201505-02-20151,000,0003.50ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201506-02-20152,000,0003.48ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201510-02-20153,500,0000.00โอนออก
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201510-02-201513,700,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-2015200,0003.18ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-02-201526-02-20155,000,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-2015200,0002.88ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง05-03-201503-03-201510,000,0000.00โอนออก
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-03-201505-03-201515,000,0001.39ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง18-03-201516-03-2015400,0001.14ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201519-03-20158,000,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201520-05-20152,000,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201520-05-20152,000,0000.00โอนออก
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201502-06-20152,300,0000.00โอนออก
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง16-06-201512-06-2015800,0000.81ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง19-06-201518-06-2015500,0000.83ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-07-201521-07-2015182,1001.68ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201521-07-2015200,0001.75ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201522-07-2015360,7001.65ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201523-07-2015226,8001.66ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201524-07-2015212,5001.66ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201527-07-2015100,0001.60ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201528-07-2015100,0001.57ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201513-08-2015246,0001.63ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201514-08-2015800,0001.75ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-2015900,0001.73ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-2015100,0001.67ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201519-08-2015300,0001.68ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201518-08-20151,303,5001.67ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201519-08-2015228,4001.66ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201520-08-2015800,0001.66ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201520-08-2015505,7001.65ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201520-08-2015400,0001.67ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-2015300,0001.65ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-2015264,3001.65ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-2015100,0001.63ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-08-201521-08-2015361,8001.63ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-201516,4001.63ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015300,6001.59ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015402,6001.60ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201583,6001.57ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201525-08-2015181,1001.55ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-2015600,0001.57ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-2015161,3001.56ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201526-08-2015118,9001.61ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201527-08-2015200,0001.61ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201531-08-20153,800,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201531-08-2015500,0001.93ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201531-08-2015510,9000.59ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201503-09-2015200,0001.89ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201608-01-20161,000,0001.90ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201611-01-20161,820,0001.77ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201612-01-20161,541,8001.77ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201613-01-2016138,2001.78ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201627-01-20164,242,6000.00โอนออก
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ31-05-201618-05-20162,989,0001.64ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-09-201612-09-20161,308,3630.00รับโอน
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201618-10-2016249,9001.47ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201617-10-2016500,0001.49ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201614-10-2016600,0001.42ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201625-10-2016500,0001.52ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201625-10-2016500,0001.52ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201626-10-2016600,0001.53ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201627-10-2016500,0001.52ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ31-10-201627-10-2016300,0001.51ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201628-10-20161,000,0001.53ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-11-201628-10-2016211,0001.53ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201631-10-20161,500,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201631-10-2016500,0001.59ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201631-10-2016500,0001.54ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201601-11-2016700,0001.61ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201601-11-2016100,0001.62ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201602-11-2016500,0001.59ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201603-11-2016328,6001.62ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201604-11-2016612,9001.59ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201607-11-2016100,0001.61ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201607-11-2016500,0001.61ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201608-11-2016365,8001.61ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201615-11-2016346,6001.53ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201714-02-2017500,0000.51ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201715-02-2017750,0000.54ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201716-02-2017500,0000.59ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-03-201702-03-2017250,0000.60ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201728-02-20171,060,0001.88ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201701-03-20171,400,1001.88ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201703-03-2017500,0000.63ขาย
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201703-03-20171,839,9001.90ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง07-03-201706-03-2017300,0000.64ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-03-201716-03-2017500,0000.63ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-03-201716-03-2017400,0000.64ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง20-03-201716-03-2017200,0000.64ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-03-201720-03-2017200,0000.63ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-03-201721-03-2017200,0000.64ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-03-201722-03-2017600,0000.66ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-03-201723-03-2017300,0000.71ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-03-201723-03-20171,000,0002.27ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201724-03-2017106,8002.28ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-03-201727-03-2017300,0002.22ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-03-201728-03-2017593,2002.36ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-04-201710-04-201766,646,9630.52ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง11-04-201710-04-20172,700,0370.52ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-04-201712-04-2017400,0000.75ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-04-201717-04-20172,000,0000.76ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-04-201717-04-20171,000,0000.76ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-04-201719-04-2017200,0002.71ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-04-201720-04-2017200,0002.71ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201715-05-20171,200,0002.50ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201724-05-2017311,5003.00ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-05-201725-05-20171,000,0001.22ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-05-201725-05-20171,288,5003.08ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201729-05-2017500,0001.38ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-06-201702-06-20171,500,0001.38ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-06-201702-06-20172,000,0001.38ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201705-06-2017600,0003.16ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-06-201712-06-2017500,0001.44ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-06-201713-06-20171,000,0001.43ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-06-201713-06-20171,000,0001.45ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-06-201714-06-2017500,0001.40ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201726-06-2017982,1003.67ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201706-07-2017100,0004.04ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201706-07-2017800,0002.20ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201706-07-2017300,0002.29ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201706-07-2017200,0004.11ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201707-07-2017100,0004.16ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-07-201711-07-2017194,8002.40ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201713-07-201750,0004.26ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201714-07-2017100,0004.12ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-07-201714-07-2017600,0003.91ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-07-201714-07-2017500,0002.42ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-07-201717-07-2017200,0003.88ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201719-07-2017105,2002.40ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-07-201721-07-2017360,0003.87ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-08-201701-08-201750,0003.06ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-08-201702-08-2017100,0003.08ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-08-201715-08-2017150,0003.42ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201729-08-2017100,0003.20ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201731-08-20171,000,0003.24ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-09-201731-08-201750,0001.74ซื้อ
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201708-09-2017400,0003.72ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201711-09-2017100,0003.88ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201711-09-2017100,0003.86ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201720-09-2017200,0003.70ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201721-09-2017200,0003.73ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201722-09-20171,900,0004.01ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201722-09-2017300,0004.03ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-09-201725-09-2017100,0004.03ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-10-201728-09-2017300,0004.08ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-10-201729-09-2017200,0004.08ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-11-201703-11-2017260,0004.19ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201708-11-20172,200,0004.45ขาย
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201709-11-2017400,0004.59ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-01-201817-01-20182,000,0001.80ขาย
ปรีชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-01-201818-01-20182,550,0001.80ขาย
ปกรณ์ อาภาพันธุ์อาภาพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201823-01-201820,0003.60ซื้อ
ปกรณ์ อาภาพันธุ์อาภาพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201802-03-201820,0002.97ซื้อ
ดวงรัตน์ แจ้งมงคลแจ้งมงคลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-03-201814-03-20181,000,0002.56ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201819-03-2018250,0002.30ซื้อ
ประภากร วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-04-201805-04-2018100,0002.08ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201818-04-20181,000,0000.00โอนออก
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201819-04-2018163,2002.20ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-05-201815-05-2018200,0002.06ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201827-04-2018300,0002.28ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201830-04-2018200,0002.20ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201810-05-2018315,0000.00รับโอน
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201814-05-2018408,1002.07ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-05-201814-05-2018300,0002.09ขาย
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201815-05-20186,9001.99ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201824-04-2018336,8002.30ซื้อ
ดนุชา วีระพงษ์วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201825-04-2018276,9002.28ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3