EMC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EMC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201120-12-201195,6001.63ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201121-12-2011104,4001.66ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201231-01-2012130,5001.72ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201201-03-2012800,0001.76ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201201-03-2012920,3001.75ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201202-03-2012640,0001.75ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201222-03-2012216,3001.69ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201223-03-201230,0001.69ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201226-03-2012100,0001.69ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201227-03-2012125,3001.70ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201228-03-201268,5001.70ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201229-03-2012392,2001.74ซื้อ
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201229-03-2012750,0001.73ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201230-03-20121,300,0001.75ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201218-04-2012119,9001.64ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201219-04-2012130,0001.62ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201223-04-2012150,7001.65ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201224-04-2012335,0001.65ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201225-04-2012230,0001.68ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201226-04-2012102,6001.70ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201209-05-2012290,0001.64ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-05-201209-05-20121,000,0000.36ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201210-05-2012100,0001.63ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-05-201210-05-20121,800,0000.31ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-05-201214-05-2012900,0000.30ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201215-05-2012100,2001.62ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-2012112,6001.62ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201201-06-2012100,0001.52ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201205-06-2012340,1001.47ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201206-06-2012200,0001.46ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201214-06-2012100,0001.55ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201215-06-201210,0001.54ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201218-06-2012560,6001.54ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201219-06-2012430,0001.54ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-06-201219-06-20122,000,0000.35ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201220-06-2012347,8001.55ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201221-06-2012200,0001.55ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201222-06-2012563,4001.57ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201226-06-2012410,0001.58ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201227-06-2012560,3001.59ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201228-06-2012400,8001.60ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201229-06-20122,935,3001.61ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201202-07-201236,0001.60ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201203-07-201235,7001.59ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201204-07-2012186,3001.60ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201206-07-2012120,0001.58ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201209-07-2012250,2001.56ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201210-07-201226,2001.54ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201211-07-2012100,0001.57ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201225-07-2012458,4001.51ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201227-07-2012200,0001.50ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201209-08-2012100,0001.51ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201210-08-2012100,0001.52ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201215-08-201286,7001.48ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201216-08-2012200,0001.49ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201217-08-2012100,0001.49ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201221-08-2012100,0001.47ซื้อ
ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัยว่องวุฒิพรชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-12-201212-12-20122,166,0000.44ขาย
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-12-201217-12-201224,860,0500.40ขาย
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201218-12-2012112,7001.59ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-12-201218-12-201232,186,0500.38ขาย
ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัยว่องวุฒิพรชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201320-02-20134,332,0001.37ขาย
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201321-02-20132,980,9001.40ขาย
ไพบูลย์ ทองระอาทองระอาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-02-201321-02-20131,490,4500.51ขาย
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201327-02-201314,040,9001.58ขาย
ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัยว่องวุฒิพรชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201323-04-20135,001,0901.61ขาย
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201415-12-20147,654,0000.76ซื้อ
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201525-12-2015800,000,0000.00โอนออก
ชนะชัย ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201525-12-2015328,000,0000.00โอนออก
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201827-04-201820,527,2000.20ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201802-05-20186,428,7000.19ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201816-05-201814,867,1000.19ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201817-05-20186,500,0000.20ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-20185,124,9000.20ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201821-05-20187,299,3000.20ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201823-05-20182,046,7000.21ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201824-05-201813,000,0000.21ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201801-06-201817,846,2000.23ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-20183,800,0000.23ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-2018200,0000.23ซื้อ
วรวิทย์ ลีนะบรรจงลีนะบรรจงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201814-06-2018800,0000.23ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3