EPG 12 ( -0.10 -0.83% )

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EPG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วัชรา ตันตริยานนท์ตันตริยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-20141,000,0006.78ซื้อ
วัชรา ตันตริยานนท์ตันตริยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-20141,000,0006.78ซื้อ
เฉลียว วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201610,000,0000.00โอนออก
เฉลียว วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-20161,000,0000.00โอนออก
เฉลียว วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-20161,000,0000.00โอนออก
เฉลียว วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201610,000,0000.00รับโอน
ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201620,000,0000.00โอนออก
ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-20161,000,0000.00โอนออก
ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-20161,000,0000.00โอนออก
ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-20161,000,0000.00โอนออก
ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201620,000,0000.00รับโอน
ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201610,000,0000.00โอนออก
ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-20167,000,0000.00โอนออก
ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-20165,000,0000.00โอนออก
ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201610,000,0000.00รับโอน
เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201614-01-20164,000,0000.00โอนออก
เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201614-01-20163,000,0000.00โอนออก
เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201614-01-20163,000,0000.00โอนออก
เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201614-01-20164,000,0000.00รับโอน
เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์บุตรหุ้นสามัญ14-01-201614-01-20163,000,0000.00รับโอน
เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์วิทูรปกรณ์บุตรหุ้นสามัญ14-01-201614-01-20163,000,0000.00รับโอน
วัชรา ตันตริยานนท์ตันตริยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201712-04-201721,30013.40ขาย
วัชรา ตันตริยานนท์ตันตริยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201717-04-2017478,70013.10ขาย
มะลิวรรณ กิตติวิริยะการกิตติวิริยะการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201822-02-20181,0007.37ซื้อ
มะลิวรรณ กิตติวิริยะการกิตติวิริยะการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201805-03-20181,0006.82ซื้อ
มะลิวรรณ กิตติวิริยะการกิตติวิริยะการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201808-03-20181,0006.51ซื้อ
มะลิวรรณ กิตติวิริยะการกิตติวิริยะการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201809-03-20181,0006.41ซื้อ
มะลิวรรณ กิตติวิริยะการกิตติวิริยะการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201820-04-20184,0007.13ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3