ESTAR 1 ( -0.01 -1.59% )

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ESTAR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201203-02-2012500,0000.61ซื้อ
ศุภพงศ์ อัมระรงค์อัมระรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201206-02-2012140,0000.60ซื้อ
อรวรรณ สมานโสตถิวงศ์สมานโสตถิวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201206-02-20121,166,0000.60ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201210-02-201250,0000.62ซื้อ
อรวรรณ สมานโสตถิวงศ์สมานโสตถิวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201215-02-20121,166,0000.63ขาย
ศุภพงศ์ อัมระรงค์อัมระรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201221-02-2012140,0000.66ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-2012500,0000.65ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-2012550,0000.68ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201210-04-20121,000,0000.75ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201231-10-20125,000,0000.83ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201201-11-20121,000,0000.81ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201202-11-20121,000,0000.83ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201212-11-20121,700,0000.82ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201212-11-2012200,0000.81ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201213-11-2012900,0000.81ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201221-11-2012500,0000.77ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201230-11-20121,000,0000.80ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201203-12-2012500,0000.80ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201207-12-2012300,0000.84ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201207-12-2012200,0000.83ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201219-12-2012200,0000.83ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201224-12-2012500,0000.91ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201302-01-20132,000,0000.90ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201307-01-2013500,0000.98ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201322-02-20131,000,0001.19ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201315-03-2013554,4001.29ขาย
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201322-03-20131,414,9000.98ขาย
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201316-05-20131,472,3001.10ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201330-05-2013300,0001.02ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบชื่นระเบียบผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201330-05-2013200,0001.03ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201304-07-2013120,0000.71ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201308-07-2013100,0000.71ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201418-08-2014280,0000.99ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201427-08-20143,000,0001.08ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201428-08-20144,000,0001.08ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201403-09-20141,500,0001.11ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201424-10-20149,000,0001.03ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201429-10-20146,000,0001.08ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201429-10-20143,000,0001.09ขาย
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201412-11-20145,200,0001.18ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวินผาตินาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201412-11-20142,800,0001.19ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-2015628,6000.97ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-2015371,4000.98ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201524-04-2015700,0001.04ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201524-04-2015300,0001.05ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201507-05-2015500,0000.97ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201507-05-2015500,0000.98ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุนปันยารชุนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201527-05-20151,000,0000.94ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3