FORTH 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FORTH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พงษ์ชัย อมตานนท์อมตานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201316-05-2013100,000,0006.75ขาย
รังษี เลิศไตรภิญโญเลิศไตรภิญโญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-2015550,0006.01ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3