GLOBAL 22 ( -0.70 -3.10% )

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GLOBAL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ12-10-201111-10-201130,0008.80ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-11-201128-10-2011200,0001.78ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง07-11-201102-11-2011100,0001.77ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง07-11-201103-11-201127,7001.76ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-11-201104-11-2011400,0001.80ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง07-11-201104-11-2011750,0001.80ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-11-201107-11-2011200,0001.89ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง16-11-201111-11-2011690,6001.82ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง16-11-201114-11-2011265,0001.80ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201117-11-2011200,0001.93ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201118-11-2011262,6001.95ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-11-201122-11-201116,8001.90ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-12-201130-11-2011400,0001.89ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-12-201102-12-2011200,0001.88ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-12-201106-12-20111,000,0001.94ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-12-201107-12-2011200,0001.91ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-12-201108-12-2011200,0001.90ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201114-12-2011202,5001.83ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-12-201120-12-2011120,1001.75ซื้อ
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-12-201121-12-2011400,0001.76ซื้อ
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-02-201230-01-20121,000,0001.96ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-02-201231-01-2012200,0002.20ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-02-201201-02-20121,000,0002.41ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-02-201202-02-201210,000,0000.00โอนออก
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-02-201203-02-2012200,0002.80ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201216-02-2012300,0002.95ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201217-02-2012600,0003.20ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201220-02-2012400,0003.39ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201228-02-2012200,0003.50ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201229-02-2012400,0004.03ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-03-201201-03-2012200,0004.20ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-03-201202-03-2012600,0004.26ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-03-201208-03-2012400,0004.23ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-03-201209-03-2012400,0004.35ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-03-201215-03-20122,800,0004.51ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-03-201216-03-2012200,0005.50ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-03-201219-03-2012400,0006.18ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-03-201220-03-2012200,0006.50ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201220-03-20124,000,0000.00โอนออก
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-03-201226-03-2012600,0006.30ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-04-201225-04-20121,000,0005.80ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-05-201227-04-2012200,0006.10ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-05-201230-04-2012400,0006.25ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-05-201202-05-201254,0006.20ขาย
ยุทธนา สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-06-201208-06-2012100,0004.92ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201221-06-20125,450,0000.00รับโอน
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง06-07-201203-07-201250,0006.27ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201224-10-201257,267,6690.00โอนออก
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-10-201224-10-20123,300,5710.00โอนออก
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-11-201207-11-20123,358,0780.00โอนออก
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง08-11-201207-11-20123,358,0780.00รับโอน
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201209-11-201257,267,66914.00ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-11-201209-11-20123,300,5729.30ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ14-11-201209-11-2012185,507,97914.00ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง14-11-201209-11-201234,609,2569.30ขาย
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201209-11-2012185,507,97914.00ขาย
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-11-201209-11-201234,609,2569.30ขาย
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ14-11-201209-11-201257,267,66914.00ขาย
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง14-11-201209-11-20123,300,5729.30ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201209-11-2012148,319,03614.00ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-11-201209-11-20129,641,9229.30ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201402-01-201434,10014.60ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201423-01-2014282,00015.30ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201428-01-2014100,00014.30ซื้อ
ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ศรีแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201412-06-201496,20013.50ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201518-02-20151,000,0000.00โอนออก
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-2016407,000,0000.00โอนออก
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201621-01-2016150,000,0000.00โอนออก
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201622-01-2016569,000,0000.00โอนออก
ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ศรีแสงจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201605-07-201660,55912.00โอนออก
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ24-11-201622-11-2016400,00016.90ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ24-11-201623-11-2016100,00017.00ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ02-12-201601-12-2016100,00017.30ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201607-12-2016300,00017.20ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-12-201602-12-201625,40017.20ซื้อ
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-12-201608-12-2016600,00017.70ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ16-12-201615-12-2016200,00016.70ซื้อ
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201628-12-2016119,10018.00ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201629-12-2016150,00018.00ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201630-12-2016600,00018.15ขาย
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ16-02-201715-02-2017100,00017.40ซื้อ
วารุณี สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-03-201715-03-2017665,00016.94ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201711-05-2017100,00014.70ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-2017100,00014.00ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201718-05-2017100,00014.00ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201705-07-2017100,00014.00ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201706-07-2017100,00013.80ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201713-07-2017100,00013.60ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201712-07-201772,10013.60ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201720-07-2017100,00013.80ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201721-07-2017100,00013.70ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201725-07-2017200,00013.45ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201707-08-2017100,00013.20ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-2017200,00013.00ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ07-12-201729-11-2017150,00017.13ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201707-12-2017250,00017.04ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201829-12-2017200,00017.03ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201803-01-2018100,00017.38ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201804-01-201850,30017.00ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-2018300,00015.00ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201807-03-2018300,00015.00ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201807-03-2018200,00014.90ซื้อ
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201808-03-2018300,00014.10ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201814-06-2018300,00017.60ขาย
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201821-06-2018300,00016.42ซื้อ
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201825-06-201881,90016.20ซื้อ
วิทูร สุริยวนากุลสุริยวนากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201827-06-201879,60016.10ซื้อ
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-07-201816-07-2018800,00017.43ขาย
อนวัช สุริยวนากุลสุริยวนากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-07-201817-07-2018550,00017.44ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3