HMPRO 14 ( -0.10 -0.74% )

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ HMPRO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-2011250,0008.89ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201106-10-2011200,0009.65ขาย
จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ธรรมกถิกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201107-11-2011100,0009.95ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201117-11-2011100,00010.00ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201118-11-2011100,00010.10ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201128-11-201120,00010.00ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201130-11-201120,00010.30ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201130-11-2011200,00010.20ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201130-11-2011200,00010.20ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201130-11-2011100,00010.30ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201130-11-2011200,00010.20ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201101-12-201130,00010.50ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201101-12-201150,00010.40ขาย
จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ธรรมกถิกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201102-12-2011100,00010.50ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201102-12-2011200,00010.60ขาย
วรรณี จันทามงคลจันทามงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201102-12-201110,00010.60ขาย
หาญชัย เหล่าพาณิชกรเหล่าพาณิชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201102-12-2011400,00010.50ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201102-12-2011100,00010.60ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201106-12-2011100,00011.45ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201106-12-201133,33211.32ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-2011400,00011.50ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-2011150,00011.46ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-2011400,00011.48ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201107-12-2011200,00011.50ขาย
จริยา โสรธรณ์โสรธรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201113-12-2011100,00011.20ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201116-12-2011600,00011.20ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201120-12-2011100,00011.50ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201120-12-2011100,00011.50ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201120-12-2011200,00011.40ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201122-12-2011200,00011.20ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201129-12-2011300,00011.00ขาย
วรรณี จันทามงคลจันทามงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201130-12-20111,000,0000.00โอนออก
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201211-01-2012400,00011.35ขาย
จริยา โสรธรณ์โสรธรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201228-02-20121,000,00011.96ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201228-02-2012200,00011.92ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201228-02-201250,00011.70ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201228-02-2012200,00012.00ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201228-02-2012100,00012.00ขาย
จริยา โสรธรณ์โสรธรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201229-02-2012200,00012.25ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201229-02-2012100,00012.20ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201229-02-2012200,00012.25ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201208-03-201240,00012.80ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-2012100,00013.40ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201222-03-2012100,00014.30ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201222-03-2012100,00013.90ซื้อ
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201222-03-2012100,00014.00ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201222-03-2012100,00014.00ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201222-03-201250,00013.70ซื้อ
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201222-03-201250,00013.60ซื้อ
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201211-05-201260,00012.90ซื้อ
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงตรีมั่นคงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201221-05-201230,00011.83ซื้อ
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงตรีมั่นคงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201223-05-201210,00011.90ซื้อ
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201225-05-201260,00012.50ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201229-06-201260,00012.45ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201229-06-2012200,00012.45ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201229-06-2012100,00012.40ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201202-07-2012100,00012.80ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201202-07-2012200,00012.75ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201203-07-201250,00012.70ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201227-08-2012100,00012.80ขาย
วรรณี จันทามงคลจันทามงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201213-09-201212,7290.00โอนออก
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201225-09-2012158,30313.50ซื้อ
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201202-10-2012146,40013.60ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201206-11-201250,00011.80ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201228-11-2012500,0000.00โอนออก
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201207-12-2012100,00011.90ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201211-12-2012200,00012.20ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201217-12-2012100,00012.50ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201327-12-201210,00013.10ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201304-01-201320,00013.40ขาย
จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ธรรมกถิกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201314-05-2013200,00015.20ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201316-05-201320,00015.50ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201328-05-201310,00016.20ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201329-05-2013100,00016.30ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201330-05-201330,00016.65ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201330-05-2013100,00016.50ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201327-06-2013300,00011.80โอนออก
จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ธรรมกถิกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201305-08-2013200,00013.10ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201306-08-2013100,00014.00ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201313-09-201380,00012.40ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201316-09-201320,00013.20ขาย
วรรณี จันทามงคลจันทามงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201317-09-2013230,0000.00โอนออก
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201413-06-2014300,0000.00โอนออก
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201415-08-2014200,00010.75ขาย
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201410-10-201422,400,0000.00โอนออก
คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุลธรรมพรหมกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201431-10-201422,900,0000.00โอนออก
คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุลธรรมพรหมกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201431-10-201422,000,0000.00โอนออก
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201426-11-201460,000,0000.00โอนออก
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201527-03-20151,170,0008.12ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201507-05-20151,073,3347.00ซื้อ
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201512-06-2015200,0006.60ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-2015100,0006.80ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201527-08-2015200,0007.10ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201528-08-201588,5007.15ขาย
วรรณี จันทามงคลจันทามงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201518-11-201540,0006.80ซื้อ
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201629-12-2015100,0007.00ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201525-12-20151,000,0000.00โอนออก
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201626-02-2016100,0006.85ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201602-03-201650,0007.35ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201615-03-201640,0007.75ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201616-03-201640,0007.89ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201628-03-20161,750,0000.00โอนออก
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201629-03-201620,0008.20ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201630-03-201640,0008.33ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201609-05-201610,0008.25ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201612-05-201650,0008.46ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-201640,0008.57ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201616-05-2016115,0008.78ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201618-05-201610,0008.95ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201623-05-201615,0009.00ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201608-06-2016100,0009.10ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201608-06-201630,0009.08ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201616-06-201630,0009.00ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201616-06-2016100,0009.10ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศลวิสุทธิโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201616-06-2016100,0009.10ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201620-06-201665,0009.30ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201623-06-201630,0009.72ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201624-06-201615,0009.70ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201601-08-20164,000,00010.13ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201602-08-201635,00010.20ขาย
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงตรีมั่นคงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201602-08-2016150,00010.30ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201602-08-20166,000,00010.29ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201626-07-20168,000,00010.04ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201628-07-20162,000,00010.00ขาย
ถนอมศรี รุจิเรขเสรีกุลรุจิเรขเสรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201620-07-20164109.85ซื้อ
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201603-08-201645,00010.46ขาย
ถนอมศรี รุจิเรขเสรีกุลรุจิเรขเสรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201603-08-201615,43210.40ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201603-08-2016100,00010.50ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201604-08-201670,00010.66ขาย
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงตรีมั่นคงผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201604-08-201650,00010.60ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201605-08-201650,00011.00ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201608-08-201658,20011.40ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201608-08-201658,20011.10ซื้อ
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201608-08-201610,000,00011.28ขาย
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคงตรีมั่นคงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201609-08-201650,00011.20ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณกรัณยโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201611-08-201650,00011.00ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201615-08-201650,00010.60ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201616-08-201650,00010.80ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201619-08-20162,000,00011.15ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201622-08-20161,500,00011.03ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-20163,000,00011.03ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201624-08-201625,00011.30ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201626-08-201625,00011.10ซื้อ
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินเปี่ยมเศรษฐสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201614-09-20161,000,0009.10ซื้อ
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินเปี่ยมเศรษฐสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201614-09-2016500,00010.70ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินเปี่ยมเศรษฐสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201614-09-2016500,0009.70ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201604-11-201650,0000.00โอนออก
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201628-11-201620,00010.10ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201629-11-201650,00010.34ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201716-01-201750,00010.40ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201716-01-201741,06610.50ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-201715,0009.50ขาย
เกษม ปิ่นมณเฑียรทองปิ่นมณเฑียรทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201731-05-2017100,0009.80ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201731-08-2017300,00010.07ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201701-09-2017100,00010.10ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์จิตจาตุรันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201705-09-2017200,00010.20ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201712-09-201750,00011.10ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินเปี่ยมเศรษฐสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201713-09-2017200,00011.05ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินเปี่ยมเศรษฐสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201714-09-2017200,00011.10ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201714-09-2017200,00011.15ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201715-09-201750,00011.20ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201718-09-201717,90011.20ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201719-09-201782,10011.20ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะจริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201729-09-2017400,00011.89ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201729-09-2017100,00012.00ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสินเปี่ยมเศรษฐสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201729-09-2017117,60012.20ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลีอังสุมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201809-01-2018300,00013.90ขาย
อิษฏพร ศรีสุขวัฒนาศรีสุขวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201810-01-2018200,00014.05ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201809-01-20182,000,00014.05ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201810-01-2018500,00014.04ขาย
มานิต อุดมคุณธรรมอุดมคุณธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201812-01-20181,000,00014.00ขาย
อิษฏพร ศรีสุขวัฒนาศรีสุขวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201812-01-2018100,00014.30ขาย
อิษฏพร ศรีสุขวัฒนาศรีสุขวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201816-01-201890,00014.40ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์อรุณทิพย์ไพฑูรย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-201830,00013.70ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3