IFS 3 ( 0.04 1.47% )

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ IFS “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กันตภณ กิตติศิริประเสริฐกิตติศิริประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201202-10-2012100,0002.54ขาย
นิพัทธ์ จำรูญรัตน์จำรูญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201204-10-2012100,0002.88ขาย
เล เยน ตันเยนผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201509-09-2015102,0002.62ซื้อ
เล เยน ตันเยนผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-201518,7002.50ซื้อ
เล เยน ตันเยนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201501-10-201579,3000.73ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3