INET 4 ( -0.12 -3.06% )

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ INET “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201128-09-201131,4001.23ซื้อ
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-201160,0001.17ซื้อ
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201120,0001.10ซื้อ
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201106-10-20115,0001.10ซื้อ
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201107-10-20115,0001.08ซื้อ
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201110-10-20115,0001.05ซื้อ
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201227-08-2012100,0001.25ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201206-09-2012100,0001.47ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201213-09-201212,9001.35ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201214-09-20121,0001.35ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201217-09-201246,1001.39ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201225-09-201240,0001.50ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201228-09-201220,0001.52ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201201-10-201260,0001.65ขาย
วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์เวชชีวะดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201319-03-201380,4003.10ซื้อ
วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์เวชชีวะดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201320-03-201316,2003.08ซื้อ
วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์เวชชีวะดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201327-03-201396,6003.50ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201406-06-20141,0003.80ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201409-06-20141,0003.90ขาย
สหัส ตรีทิพยบุตรตรีทิพยบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201418-11-20143,0003.68ขาย
วราภรณ์ ปิ่นโฑละปิ่นโฑละผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201730-06-201710,0004.12ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3