INTUCH 64 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ INTUCH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201230-12-201152,30043.00ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201205-01-201250,00040.75ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201209-01-201223,10041.50ขาย
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201210-01-201210,00043.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201218-05-201220,00054.25ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201206-07-2012100,00062.75ขาย
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201210-07-201220,00063.38ขาย
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201211-07-20128,90065.00ขาย
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201203-08-20129862.21ขาย
บดินทร์ อัศวาณิชย์อัศวาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201203-10-201230,00066.50ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201218-10-20126,5000.00รับโอน
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201309-01-201340,70067.25ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201328-03-2013100,00079.25ขาย
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201329-03-2013100,00080.37ขาย
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201312-04-201350,00080.00ขาย
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201314-06-20137583.00ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201310,00075.00ซื้อ
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201325-06-201310,00079.00ขาย
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201326-08-201315,0000.00รับโอน
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201327-08-201312,00075.38ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการคู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201329-08-20135,00075.25ซื้อ
บดินทร์ อัศวาณิชย์อัศวาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201311-09-201310,00082.50ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201318-09-201312,00085.00ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201319-09-201310,00089.00ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201301-10-201330,00083.50ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201302-10-201310,00084.50ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-201350,00085.10ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201304-10-201310,70085.53ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201308-10-201339,30085.62ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201311-10-201320,00086.75ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201312-12-201310,00075.25ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201318-12-20133,50073.25ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201409-01-20143,00068.00ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201410-01-20142,00067.50ซื้อ
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201401-04-201410,00075.75ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201404-07-2014100,00072.75ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201410-07-2014100,00074.00ขาย
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201428-07-20142,00067.75ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-201520,00077.00ซื้อ
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201522-06-2015100,00077.13ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201525-06-201525,00077.50ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201526-06-201550,00077.88ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201529-06-2015100,00077.31ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201530-06-2015100,00077.88ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201502-07-2015100,00078.00ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201507-07-2015100,00078.25ขาย
โสภาวดี เลิศมนัสชัยเลิศมนัสชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201508-10-201514,70074.64ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201513-11-20155,00069.50ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201503-12-20152,50066.50ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201607-04-20166,50053.00ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201611-10-201620,00052.50ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201617-11-20163,00050.08ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201618-11-20161,00050.00ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201716-03-201720,00055.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-201720,00054.75ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3