IVL 47 ( -0.25 -0.53% )

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ IVL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201128-09-2011175,34841.16ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-201110,00025.00ซื้อ
ราเจส บังกาบังกาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201112-10-201120,00031.16ขาย
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201117-10-2011100,00035.00ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201127-10-201162,41241.16ซื้อ
ซาชิ ปรากาซ ไคตานปรากาซผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201114-11-201110,00032.00ขาย
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิชผาสุกวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ10-05-201217-11-20112,00031.25ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201129-11-201165,38441.16ซื้อ
ซาชิ ปรากาซ ไคตานปรากาซผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201101-12-201110,00031.25ขาย
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระกุมารผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201101-12-201125,00031.25ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตานปรากาซผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201102-12-201120,00031.87ขาย
เปรม จันดรา กุปต้าจันดราผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201102-12-20112,00032.75ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตานปรากาซผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-201110,00032.25ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตานปรากาซผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201107-12-201110,00032.50ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201128-12-201156,46841.16ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201227-01-201262,41241.16ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201227-02-201262,41241.16ซื้อ
เปรม จันดรา กุปต้าจันดราผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201219-03-201210,00039.35ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201227-03-201259,44041.16ซื้อ
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิชผาสุกวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ10-05-201229-03-201240,0000.00โอนออก
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201227-04-201259,44041.16ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201214-05-2012100,00030.25ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-2012100,00030.00ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201228-05-201256,46841.16ซื้อ
เปรม จันดรา กุปต้าจันดราผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201217-07-20123,00029.75ขาย
เปรม จันดรา กุปต้าจันดราผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201230-11-20129,00024.90ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201318-03-2013200,00027.25ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201319-03-2013200,00023.00ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201326-03-201370,00021.50ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201316-05-2013100,00023.00ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201331-05-201370,00022.00ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201305-06-201350,00021.30ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-201325,00020.40ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201307-06-201350,00020.00ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201311-06-201350,00019.20ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201330,00017.60ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201350,00019.20ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-201320,00017.35ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201325-06-201310,00016.10ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201325-06-201350,00016.70ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201321-08-201310,00017.50ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201322-08-201330,00017.30ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201322-08-2013100,00017.40ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201327-08-201320,00017.25ซื้อ
สัตยานารายัน โมต้าโมต้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201313-09-201310,00022.20ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201402-01-201450,00019.80ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201403-01-201450,00019.50ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201427-05-201450,00025.00ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201430-05-201410,00025.00ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201407-08-20142,00027.50ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201408-08-2014200,00027.00ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201429-09-2014100,00025.75ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201430-09-2014100,00025.50ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201429-09-2014100,00025.75ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201430-09-2014100,00025.50ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201413-11-201410,00022.30ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201414-11-201410,00022.10ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201417-11-201410,00021.90ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201418-11-201410,00021.70ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201409-12-201410,00021.50ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-201410,00020.90ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-201410,00019.80ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-201410,00018.70ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201415-12-2014200,00019.90ซื้อ
ซาชิ ปรากาซ ไคตานปรากาซผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-201420,00019.70ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201507-01-2015200,00019.10ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาลกุมาร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201519-01-201550,00019.60ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201529-01-2015100,00020.80ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-03-201506-03-20153202.59ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-03-201506-03-2015302.04ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-03-201509-03-20152002.60ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-03-201509-03-2015112.60ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-03-201510-03-20152132.60ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-03-201519-03-201511,8002.50ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201502-04-20151,5002.60ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-06-201526-05-201582,5002.26ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-06-201527-05-201522,9002.26ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-06-201502-06-20151001.60ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201528-05-201583,80024.36ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201528-05-201544,3642.26ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201504-06-20157,6001.60ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201505-06-20151001.60ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201503-07-201534,3001.60ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201521-08-2015440,00022.02ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201515-12-201575,80020.30ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201611-01-201650,00019.50ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-01-201619-01-20165,2001.43ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-01-201619-01-201673,4001.32ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-01-201619-01-201655,8001.36ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-01-201620-01-20161,5001.43ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-01-201620-01-2016301.29ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-01-201625-01-201677,2031.35ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-2016500,00030.13ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-2016200,00030.50ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-05-201617-05-2016166,2044.60ขาย
ดีลิป กุมาร์ อากาวาลกุมาร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201625-05-2016100,00032.00ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201615-08-20164,00032.82ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201602-09-20161,00030.82ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201602-09-201610,0003.19ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201609-09-2016180,00027.50ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201616-09-2016100,00029.00ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201630-09-20161,00028.33ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201611-10-201610,0001.64ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201612-10-20161,00025.05ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-10-201618-10-201610,0001.97ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-2016200,00026.13ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-12-201601-12-201610,6002.58ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-12-201614-12-201640,0003.05ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-01-201730-12-201630,0003.09ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201704-01-20175,00035.92ขาย
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201709-01-20173,20036.50ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-01-201709-01-201718,2004.14ขาย
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-01-201709-01-201714,0003.05ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201710-01-2017100,00036.50ขาย
คณิต สีห์สีห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201718-05-2017100,00035.75ซื้อ
ซันเจย์ อาฮูจาอาฮูจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201701-06-201719,30437.00ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-201710,17737.00ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาลกุมาร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-201751,57037.00ซื้อ
มาโนช กุมาร์ ชาร์มากุมาร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-20179,80337.00ซื้อ
อุเดย์ พอล ซิงห์ กิลพอลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-201736,34637.00ซื้อ
ซันเจย์ อาฮูจาอาฮูจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201702-06-201710,70037.00ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201723-06-201780,30039.00ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201728-06-2017169,70039.00ขาย
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201713-07-2017265,20038.00ขาย
ระเฑียร ศรีมงคลศรีมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-07-201713-07-2017265,2001.66ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่รอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201704-10-201710,00043.85ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คเอ็ลล์วู๊ดผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201726-12-20171,000,00054.00ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวาเลตันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201807-03-201850,00051.75ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาลกุมาร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201830-05-2018100,00057.38ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3