JCK 1 ( -0.04 -3.12% )

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ JCK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201817-05-2018638,5001.70ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201824-05-2018397,0001.68ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201801-06-20183,346,3001.67ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-201839,4001.68ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201805-06-2018150,0001.68ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201806-06-2018130,0001.68ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201812-06-2018170,0001.68ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201813-06-2018110,0001.68ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201814-06-2018250,0001.68ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201815-06-2018271,0001.68ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201819-06-20181,557,7001.56ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201820-06-2018132,0001.55ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201820-06-201830,0001.56ขาย
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201822-06-2018125,0001.55ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201826-06-2018412,4001.52ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201828-06-2018356,4001.51ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ02-07-201828-06-201852,9001.50ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ02-07-201829-06-2018394,4001.45ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ05-07-201802-07-201870,0001.44ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ05-07-201803-07-201863,3001.46ซื้อ
อภิชัย เตชะอุบลเตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-07-201804-07-2018158,1001.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3