JMART 40 ( 0.75 1.92% )

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ JMART “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุวิทย์ กิ่งแก้วกิ่งแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201125-11-2011160,0000.00โอนออก
พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ดัชณาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201107-12-201170,0005.51ขาย
พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ดัชณาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201108-12-201130,0005.47ขาย
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-03-201222-03-201283,0004.44ขาย
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-03-201223-03-201210,0004.29ขาย
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-03-201226-03-201228,0004.30ขาย
พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ดัชณาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-201250,0008.57ขาย
พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ดัชณาภิรมย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-05-201216-05-201220,0005.45ขาย
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-05-201225-05-2012140,0006.02ขาย
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-05-201225-05-201250,0005.50ขาย
พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ดัชณาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201226-06-201240,00011.13ขาย
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201201-08-201210,000,0009.50ขาย
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201201-08-201215,000,0009.50ขาย
พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ดัชณาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201230-08-201235,00014.13ขาย
ศุภมาศ ไข่แก้วไข่แก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201311-06-201310,50023.60ซื้อ
พิศณุ พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201409-09-201440,00016.00ขาย
พิศณุ พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201412-09-2014130,00015.04ขาย
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201401-12-201410,000,00011.00ขาย
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201530-01-201525,000,00011.00ขาย
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201530-01-201535,000,00011.00ขาย
พิศณุ พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201505-02-2015100,00014.10ขาย
พิศณุ พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201505-02-2015100,00014.20ขาย
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201524-03-2015601,10010.57ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201526-03-2015600,00010.38ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-2015300,00010.10ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201531-03-2015200,00010.45ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201501-04-2015100,00010.40ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201503-04-2015100,00010.70ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201507-04-2015200,00010.75ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201508-04-2015125,40010.68ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-2015150,0008.02ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201519-08-201550,0008.15ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201520-08-20157008.15ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015600,0007.76ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201525-08-2015370,1007.71ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-2015313,6007.96ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201531-08-201550,0008.30ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201501-09-2015307,9008.64ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201502-09-2015259,6008.66ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201503-09-201550,0008.70ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201504-09-2015200,0008.78ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201507-09-2015200,0008.78ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201508-09-2015367,6008.63ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201509-09-2015150,0009.09ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201514-09-2015229,2008.72ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201516-09-201550,0008.50ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201517-09-201525,9008.60ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201523-09-201550,0008.70ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201506-10-2015216,1008.65ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201507-10-2015454,8008.55ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201508-10-20151,581,7008.93ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201517-11-2015600,0008.39ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201518-11-2015500,0008.13ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201519-11-201550,0007.95ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201520-11-2015200,0007.93ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201523-11-2015150,0007.85ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-20154,426,9007.84ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-2016794,7007.48ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-2016229,3007.47ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201616-05-2016210,9007.47ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201617-05-2016147,3007.28ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201623-05-2016183,9007.30ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201619-05-2016200,0007.33ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201625-05-2016100,0007.75ซื้อ
ยุวดี พงษ์อัชฌาพงษ์อัชฌาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201627-05-2016300,0007.95ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201607-06-2016200,0008.60ซื้อ
ลัดดา วรุณธารากุลวรุณธารากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-11-201717-11-201720,0006.50ขาย
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201808-03-2018945,90012.71ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-2018200,00013.90ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018100,00010.80ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-2018100,00011.00ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201818-05-2018300,00011.90ซื้อ
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาสุขุมวิทยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201825-05-2018100,00011.60ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3