JSP 0 ( -0.01 -2.78% )

บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ JSP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-2014500,0002.36ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-2014200,0002.32ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-2014300,0002.32ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-2014500,0002.38ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201409-12-2014200,0002.28ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201409-12-2014100,0002.28ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201409-12-2014200,0002.28ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201409-12-2014200,0002.26ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-201450,0002.16ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-2014150,0002.22ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201412-12-201450,0002.14ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201412-12-201450,0002.18ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014300,0001.94ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-2014100,0002.02ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-2014300,0002.04ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-2014300,0002.06ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201419-12-2014100,0002.02ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201419-12-2014100,0002.06ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201422-12-2014100,0002.08ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201509-01-2015150,0002.02ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201512-01-2015100,0002.06ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201512-01-201550,0002.08ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201513-01-2015200,0002.04ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201513-01-2015100,0002.08ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201513-01-2015100,0002.10ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201514-01-2015100,0002.16ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201515-01-2015300,0002.22ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201515-01-2015300,0002.24ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201515-01-2015300,0002.26ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201516-01-2015300,0002.18ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201520-01-2015100,0002.16ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201520-01-2015300,0002.18ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201521-01-2015200,0002.12ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201522-01-2015200,0002.16ขาย
มาโนช มงคลธนานนท์มงคลธนานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201523-02-2015100,0002.18ขาย
มาโนช มงคลธนานนท์มงคลธนานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201511-06-2015100,0000.00โอนออก
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-2015500,0001.36ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-20151,000,0001.37ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-2015500,0001.37ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201509-09-2015200,0001.40ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201509-09-2015200,0001.41ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201514-09-2015200,0001.40ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201514-09-2015250,0001.41ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201514-09-2015700,0001.42ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201514-09-2015500,0001.43ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201515-09-201581,2001.42ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201515-09-2015200,0001.43ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-2015200,0001.34ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-2015200,0001.35ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201512-10-2015200,0001.36ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201521-10-2015300,0001.40ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201521-10-2015200,0001.38ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201521-10-2015300,0001.41ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201521-10-2015368,8001.45ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201522-10-2015100,0001.43ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201522-10-2015100,0001.46ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201522-10-2015100,0001.44ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201522-10-2015400,0001.45ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201522-10-2015300,0001.46ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201522-10-2015400,0001.47ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201526-10-201532,4001.43ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201526-10-2015250,0001.44ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201522-10-201510,000,0000.00โอนออก
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201527-10-201550,0001.43ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201527-10-2015350,0001.45ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201513-11-201510,0001.64ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201518-11-2015100,0001.56ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201518-11-2015100,0001.58ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201518-11-2015200,0001.59ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201518-11-2015100,0001.60ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-2015350,0001.58ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-2015500,0001.57ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-2015200,0001.58ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-20152,000,0001.59ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-2015500,0001.60ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-20151,500,0001.61ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201524-11-2015500,0001.57ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201524-11-2015200,0001.58ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201525-11-2015270,0001.54ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201526-11-2015200,0001.51ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201526-11-2015100,0001.53ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201526-11-2015100,0001.54ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201526-11-2015100,0001.55ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201526-11-201551,5001.56ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201526-11-2015700,0001.52ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201527-11-201550,0001.51ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201527-11-2015200,0001.53ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201530-11-2015200,0001.48ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201530-11-201550,0001.50ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201502-12-2015200,0001.41ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015200,0001.36ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015200,0001.39ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015100,0001.37ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-2015100,0001.38ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201504-12-201590,2001.36ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201515-12-2015300,0001.37ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201515-12-2015150,0001.38ขาย
ธีระชาติ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201517-12-201560,000,0001.40ขาย
วีระวิทย์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201517-12-201545,000,0001.40ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201518-12-2015150,0001.35ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201608-03-20161,000,0001.08ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201609-03-20162,000,0001.08ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201610-03-2016200,0001.11ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201611-03-2016633,6001.14ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201614-03-2016200,0001.14ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201614-03-2016100,0001.15ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201614-03-2016300,0001.16ขาย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201624-03-20163,000,0001.12ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201624-03-20161,000,0001.14ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201626-03-2016300,0001.17ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201630-03-2016600,0001.18ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201630-03-2016800,0001.18ขาย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201631-03-20163,000,0001.20ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201631-03-2016800,0001.20ขาย
อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ศรีศุภรพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-04-201604-04-2016100,0001.20ซื้อ
อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ศรีศุภรพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-04-201604-04-2016100,0001.19ซื้อ
อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ศรีศุภรพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-04-201604-04-2016496,9001.18ซื้อ
อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ศรีศุภรพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-04-201604-04-20163,1001.20ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201604-04-2016100,0001.19ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201607-04-2016300,0001.16ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-2016300,0001.25ขาย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201612-05-2016902,3001.14ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-2016345,3001.12ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-2016554,7001.13ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201616-05-20161,500,0001.12ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201626-05-2016100,0001.15ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ03-06-201601-06-201645,0001.14ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ03-06-201601-06-2016100,0001.13ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201601-06-201610,000,0000.00โอนออก
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201601-06-201610,000,0000.00โอนออก
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201607-06-2016500,0001.16ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201604-07-2016117,4001.19ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201602-08-2016900,0001.33ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201615-07-2016200,0001.18ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201621-07-20161,000,0001.19ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201625-07-20161,000,0001.28ขาย
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201630-08-201610,000,0000.00โอนออก
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201630-08-20165,000,0000.00โอนออก
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201630-08-20165,000,0000.00โอนออก
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201605-09-2016197,5001.28ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201605-09-2016480,0001.29ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201605-09-2016422,5001.30ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201608-09-201636,0001.33ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201608-09-201664,0001.34ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201608-09-2016217,1001.34ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201608-09-2016182,9001.35ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201608-09-201625,0001.25ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201608-09-201650,0001.26ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201608-09-201650,0001.27ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201608-09-2016480,0001.26ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201608-09-2016100,0001.27ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201609-09-2016205,4001.23ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201609-09-2016194,6001.24ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201612-09-2016100,0001.18ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201615-09-2016250,0001.26ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201620-09-2016200,0001.24ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201620-09-2016120,0001.25ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201620-09-201650,0001.26ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201621-09-2016300,0001.26ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201621-09-2016100,0001.27ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201606-10-2016150,0001.22ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201626-10-2016100,0001.21ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201617-11-2016400,0001.13ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201619-12-20161,000,0001.14ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201621-12-20161,471,0001.14ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201716-01-201720,000,0000.00โอนออก
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201716-01-201720,000,0000.00โอนออก
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201708-03-2017500,0001.12ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201708-03-201729,0001.12ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201712-05-2017200,0001.06ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-2017118,1001.06ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-2017441,9001.07ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201730-05-2017500,0001.10ซื้อ
ยงศีล รุ่งชีวารุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201707-06-2017500,0001.07ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ18-07-201714-07-20171,400,0001.03ขาย
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201720-07-20171,000,0001.00ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201716-08-20171,000,0000.87ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201721-08-20171,000,0000.91ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ14-11-201713-11-20171,900,0000.83ขาย
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017800,0000.77ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017100,0000.77ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201713,3000.77ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017100,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017500,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201736,7000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201750,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017100,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017100,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017200,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017190,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201710,0000.79ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017100,0000.79ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017200,0000.79ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017150,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201750,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201730,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201770,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017100,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201780,0000.78ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201710,0000.79ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-201710,0000.79ซื้อ
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201802-03-201871,000,0000.72ขาย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201802-03-2018409,000,0000.72ขาย
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201806-03-20181,500,0000.69ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201813-03-20181,900,0000.67ขาย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษามโนธรรมรักษาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201816-03-2018260,000,0000.72ขาย
ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลลือสกุลกิจไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201816-03-2018200,000,0000.72ซื้อ
ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลลือสกุลกิจไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201828-03-201880,000,0000.72ซื้อ
ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลลือสกุลกิจไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201809-04-201820,000,0000.72ซื้อ
ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลลือสกุลกิจไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201818-05-201810,000,0000.72ซื้อ
ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลลือสกุลกิจไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201825-05-201830,000,0000.72ซื้อ
ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลลือสกุลกิจไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201801-06-201815,000,0000.72ซื้อ
ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลลือสกุลกิจไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201808-06-201865,000,0000.72ซื้อ
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201820-06-20181,100,0000.67ขาย
ไพโรจน์ วัฒนวโรดมวัฒนวโรดมคู่สมรสหุ้นสามัญ06-08-201801-08-2018600,0000.68ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3