KBANK 120 ( -5.50 -4.40% )

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KBANK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201227-01-2012100,000127.00ขาย
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-2012300,000144.00ซื้อ
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-2012300,000145.00ซื้อ
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201213-03-2012800,000146.56ซื้อ
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201208-05-201250,000157.50ซื้อ
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201209-05-2012487,400155.65ซื้อ
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-2012500,000151.15ซื้อ
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201217-05-2012462,600152.61ซื้อ
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201224-10-201220,000172.00ซื้อ
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201307-02-201320,000204.00ซื้อ
พัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญตัณฑ์สมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201311-02-201350,0000.00รับโอน
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201312-02-201322,000198.50ซื้อ
พัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญตัณฑ์สมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-201330,000213.00ขาย
สุจิตพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201308-03-201338,000214.00ซื้อ
พัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญตัณฑ์สมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201315-03-20135,000219.00ขาย
พัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญตัณฑ์สมบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201310-05-20135,000219.00ขาย
วาสนา สุระกิจสุระกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201422-04-201480191.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3