KCAR 8 ( -0.05 -0.60% )

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KCAR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูรอัศวินทรางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201123-09-20112,000010.20ซื้อ
วิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะเหมพรรณไพเราะผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-2012400,000000.00โอนออก
พิชิต จันทรเสรีกุลจันทรเสรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201610,000,000000.00รับโอน
พิเทพ จันทรเสรีกุลจันทรเสรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201610,000,000000.00รับโอน
ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุลจันทรเสรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201640,000,000000.00โอนออก
ไพฑูรย์ จันทรเสรีกุลจันทรเสรีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201608-01-20169,487,600000.00โอนออก
สุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพจิตต์มิตรภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201717-08-201756,000014.80ซื้อ
สุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพจิตต์มิตรภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201727-10-201756,000016.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3