KCE 62 ( 0.75 1.23% )

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KCE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201128-09-2011306,5005.05ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201129-09-201112,0004.96ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201205-06-2012500,0005.36ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201206-06-20121,000,0005.37ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201207-06-20121,366,5005.54ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201208-06-2012503,2005.57ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201211-06-2012770,3005.80ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201212-06-2012110,0005.84ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201213-06-2012750,0006.05ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201208-08-20121,550,0007.50ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201209-08-2012200,0007.50ซื้อ
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์สันธนะพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-10-201226-09-201240,0009.00ขาย
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์สันธนะพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-10-201226-09-201240,0009.70ขาย
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์สันธนะพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201204-10-201240,00010.00ขาย
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201215-11-2012400,0008.82ซื้อ
อุบล จิระมงคลจิระมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201325-01-2013500,0000.00โอนออก
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201308-03-2013332,40016.55ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201313-03-2013707,70015.50ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201325-03-2013989,50016.11ซื้อ
จันทิมา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-08-201320-06-20131,195,5500.00โอนออก
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201327-08-2013150,00014.60ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-2013145,10014.35ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201329-08-2013176,50014.52ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201330-08-2013623,90015.14ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201302-09-201360,00015.60ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201305-09-201350,00016.00ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201310-09-2013200,00016.25ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201313-09-201352,30015.94ซื้อ
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์สันธนะพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-09-201317-09-2013242,0000.00โอนออก
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์สันธนะพันธ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง18-09-201317-09-2013235,5000.00โอนออก
อุบล จิระมงคลจิระมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201324-09-2013500,0000.00โอนออก
อุบล จิระมงคลจิระมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201324-09-20131,000,0000.00โอนออก
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์สันธนะพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201326-09-20131,451,2250.00โอนออก
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201327-09-20131,899,3000.00โอนออก
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201327-09-201312,501,2950.00โอนออก
วรลักษณ์ องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201327-09-20137,426,2500.00โอนออก
อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201327-09-20135,300,9970.00โอนออก
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201322-11-201350,00018.20ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201325-11-201350,00017.70ซื้อ
ธัญรัตน์ เทศน์สาลีเทศน์สาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201303-12-201350,00020.80ขาย
ธัญรัตน์ เทศน์สาลีเทศน์สาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201309-12-201350,00020.45ขาย
ธัญรัตน์ เทศน์สาลีเทศน์สาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201311-12-201350,00021.20ขาย
เสาวลักษณ์ วรามิตรสกุลวรามิตรสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-2013100,00021.88ขาย
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์สันธนะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-2014500,0000.00โอนออก
อุบล จิระมงคลจิระมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201401-12-2014675,0000.00โอนออก
อุบล จิระมงคลจิระมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201401-12-2014300,0000.00โอนออก
จันทิมา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-2015450,0000.00โอนออก
จันทิมา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201517-07-2015500,0000.00โอนออก
อุบล จิระมงคลจิระมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201510-09-2015500,0000.00โอนออก
อุบล จิระมงคลจิระมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201510-09-2015500,0000.00โอนออก
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ธาราวัชรศาสตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201514-10-201521,50060.00ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ธาราวัชรศาสตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201528-10-20152,50061.50ขาย
ธีระพร ใจซื่อดีใจซื่อดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201516-11-201523,00065.00ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ธาราวัชรศาสตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201516-11-201515,00064.75ขาย
บัญชา องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201614,000,0002.46ขาย
วรลักษณ์ องค์โฆษิตองค์โฆษิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201630,000,0005.26ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ธาราวัชรศาสตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-201630,00079.25ขาย
ไพฑูรย์ ทวีผลทวีผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201618-03-2016200,0000.00โอนออก
สุนัน ศรีเพชรศรีเพชรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201625-05-20165,00080.00ขาย
เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียนการาเพทผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201627-09-201650,000103.50ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ธาราวัชรศาสตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201630-09-201620,000106.00ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ธาราวัชรศาสตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201604-10-201610,000108.00ขาย
สุนัน ศรีเพชรศรีเพชรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201616-11-201610,000112.50ขาย
ธีระพร ใจซื่อดีใจซื่อดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201623-11-201650,000123.00ขาย
สุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสคู่สมรสหุ้นสามัญ19-12-201613-12-201610,000123.50ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสคู่สมรสหุ้นสามัญ30-01-201730-01-201710,000110.50ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสคู่สมรสหุ้นสามัญ29-06-201716-06-201710,000110.50ขาย
สุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสคู่สมรสหุ้นสามัญ09-08-201707-08-201720,00081.44ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสคู่สมรสหุ้นสามัญ10-08-201702-08-201710,00089.00ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสคู่สมรสหุ้นสามัญ30-01-201829-01-201811,50077.00ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวสโมกขะเวสคู่สมรสหุ้นสามัญ30-01-201830-01-20188,50077.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3