KIAT 1 ( 0.01 1.39% )

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KIAT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201225-01-20122,000,00013.20ซื้อ
วิภา ตันติธนากรกุลตันติธนากรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201225-01-20122,000,00013.20ขาย
โอม หุวะนันทน์หุวะนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201229-02-201210,00013.00ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201408-12-201411,000,0008.50ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201412-12-20146,000,00012.50ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201418-12-20145,000,00013.50ขาย
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-03-201524-02-20152,500,0001.65ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201506-05-2015250,000,0000.00โอนออก
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-05-201506-05-2015250,000,0000.00รับโอน
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201511-05-2015250,000,0000.00โอนออก
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201514-05-2015250,000,0000.00โอนออก
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201519-06-2015500,0001.18ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201519-06-20151,900,0001.21ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201519-06-2015600,0001.18ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201506-07-20151,500,0001.23ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-07-201506-07-20151,500,0001.23ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-07-201509-07-20151,500,0001.33ขาย
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-07-201521-07-20151,500,0001.08ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-07-201521-07-201525,9001.04ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-07-201521-07-2015474,1001.03ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-10-201501-10-20151,000,0000.94ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201625-02-20167,070,0000.74ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-02-201625-02-201616,200,0000.32ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201626-02-20163,750,0000.74ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-02-201626-02-20169,000,0000.31ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201611-03-20161,000,0000.73ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201614-03-20162,000,0000.73ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201615-03-20162,000,0000.74ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201615-03-20162,774,9390.31ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-03-201616-03-20167,000,0000.31ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-07-201604-07-201613,200,0000.30ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201605-07-20165,430,0000.72ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201605-07-20164,950,0000.72ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-07-201605-07-201612,100,0000.30ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201606-07-20164,781,8000.73ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201606-07-201611,700,0000.30ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201607-07-20161,185,0000.73ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201607-07-20163,000,0000.29ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201608-07-20163,150,0000.73ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-07-201608-07-20168,000,0000.29ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201601-08-20166,603,2000.72ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201601-08-201617,400,0000.28ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201602-08-20163,250,0000.72ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201602-08-20168,775,6000.27ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201612-10-20162,000,0000.52ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201720-02-20171,625,0000.69ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-02-201720-02-20174,704,0000.24ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201721-02-2017520,0000.69ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-02-201721-02-20171,500,0000.24ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017200,0000.69ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-03-201702-03-2017700,0000.21ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-2017500,0000.69ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201703-03-20171,800,0000.21ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-2017100,0000.68ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201706-03-2017200,0000.21ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201709-03-2017700,0000.66ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201709-03-20172,686,5000.19ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201713-03-2017900,0000.64ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-03-201713-03-20173,199,2000.18ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201724-10-2017536,7000.60ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-10-201724-10-20172,924,4000.11ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201725-10-2017321,5000.60ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-10-201725-10-20171,763,9000.11ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3