KKP 66 ( 0.50 0.76% )

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KKP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201120,000025.75ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201129-11-201110,000029.25ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201130-11-201110,000030.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-201120,000035.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201206-01-201220,000030.75ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201218-01-201220,000030.25ซื้อ
สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์หาญพินิจศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201222-03-201210,000036.75ขาย
นุจรี ศิษฏศรีวงศ์ศิษฏศรีวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201217-07-201233,150038.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201219-07-201240,000039.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201225-07-201220,000040.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201231-07-201210,000041.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201201-08-201215,000042.00ขาย
สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์หาญพินิจศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201206-08-201223,250042.25ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-201215,000047.00ขาย
บรรยง พงษ์พานิชพงษ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201212-09-20122,336,246000.00รับโอน
พงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201212-09-2012255,788000.00รับโอน
อนุมงคล ศิริเวทินศิริเวทินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201212-09-201218,270000.00รับโอน
กฤติยา วีรบุรุษวีรบุรุษผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201214-09-2012172000.00ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201219-09-201220,000047.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201220-09-201220,000048.50ขาย
สิริ เสนาจักร์เสนาจักร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201211-10-201233,600045.75ขาย
สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์หาญพินิจศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201222-10-201223,250044.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201207-11-20122,500045.50ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201220-11-201210,000046.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201220-11-201210,000046.75ขาย
ประชา ชำนาญกิจโกศลชำนาญกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201227-11-2012375,000048.13ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201227-11-201210,000048.25ขาย
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์เกลียวปฏินนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201227-11-2012913,673047.86ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201228-11-201210,000048.50ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201229-11-201210,000049.25ขาย
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201229-11-2012500,000048.60ขาย
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201230-11-2012500,000048.35ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201203-12-2012100,000048.75ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201204-12-201223,200048.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-12-201210,000048.75ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201213-12-201287,000049.00ขาย
เชษฐ์ ภัทรากรกุลภัทรากรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201214-12-201235,000048.50ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201214-12-20127,100049.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201221-12-201240,000048.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201307-01-201320,000049.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201309-01-201310,000050.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201309-01-201310,000051.25ขาย
นุจรี ศิษฏศรีวงศ์ศิษฏศรีวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-01-201342,600050.50ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-01-201310,000051.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201317-01-201310,000048.50ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201322-01-201310,000050.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201323-01-201310,000050.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201323-01-201320,000050.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201323-01-201320,000050.75ขาย
สิริ เสนาจักร์เสนาจักร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-201378,400051.25ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201301-02-201310,000051.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201301-02-20137,500051.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201301-02-201310,000052.00ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201305-02-201338,000058.25ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201327-02-2013200,000000.00โอนออก
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-02-201327-02-2013200,000000.00รับโอน
มานิตย์ วรรณวานิชวรรณวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-20137,000060.25ซื้อ
มานิตย์ วรรณวานิชวรรณวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-20131,000061.75ซื้อ
บรรยง พงษ์พานิชพงษ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-201330,400064.00ขาย
บรรยง พงษ์พานิชพงษ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201312-03-2013805,800064.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201312-03-201320,000064.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201312-03-201320,000062.25ซื้อ
สุรพล กุลศิริกุลศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201310-04-201337,000065.00ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201317-04-201325,000000.00โอนออก
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-04-201317-04-201325,000000.00รับโอน
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201319-04-20135,000068.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201322-04-201315,000070.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201325-04-201310,000069.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201329-04-201310,000070.00ขาย
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201331-07-2013311,300043.12ซื้อ
บรรยง พงษ์พานิชพงษ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201301-08-2013500,000044.35ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201301-08-2013188,700044.07ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201305-08-20134,900043.00ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201306-08-201395,100045.00ซื้อ
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์เกลียวปฏินนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201307-08-20138,700044.00ซื้อ
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์เกลียวปฏินนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-08-201309-08-2013141,300044.91ซื้อ
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์เกลียวปฏินนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201314-08-2013150,000045.50ซื้อ
มานิตย์ วรรณวานิชวรรณวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201320-08-201310,000042.50ซื้อ
สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์หาญพินิจศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201320-08-201310,000042.75ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201330-08-2013200,000038.75ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201302-09-2013200,000039.70ซื้อ
มานิตย์ วรรณวานิชวรรณวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201303-09-201312,000039.50ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201311-10-201325,000000.00โอนออก
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ14-10-201311-10-201325,000000.00รับโอน
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์เกลียวปฏินนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201318-10-201350,000042.60ซื้อ
สุรพล กุลศิริกุลศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201415-09-201460,000000.00โอนออก
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201424-10-20144,000,000000.00โอนออก
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201503-02-201560,000040.00ขาย
ประชา ชำนาญกิจโกศลชำนาญกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201519-05-201515,900037.50ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201523-07-201510,000032.50ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูรวรุตบางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201524-07-201515,000032.50ซื้อ
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201520-10-201520,000032.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201521-10-201510,000033.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201522-10-201510,000033.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201524-11-201515,000037.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-20157,000034.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201515-12-20155,000034.00ซื้อ
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201517-12-20158,000035.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201622-01-201610,000038.50ขาย
มานิตย์ วรรณวานิชวรรณวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-201615,000043.00ขาย
ประชา ชำนาญกิจโกศลชำนาญกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201601-03-2016109,100044.75ขาย
ประชา ชำนาญกิจโกศลชำนาญกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-2016250,000042.99ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201608-03-20165,000043.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201610-03-20165,000043.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201610-03-20165,000044.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201618-03-20165,000045.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201610-05-201610,000040.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201615-06-201610,000041.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201617-06-201610,000040.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201602-08-20168,800051.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201620-07-201610,000052.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201620-07-201610,000052.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201622-07-201610,000050.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201616-08-201611,200048.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-20165,000051.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201631-08-201615,000051.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201619-10-20165,000056.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201620-10-20165,000056.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201621-10-20165,000056.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201621-10-20165,000056.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201631-10-20165,000058.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201631-10-20165,000058.50ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201616-11-20164,000056.75ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201624-11-20166,000056.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201724-01-201710,000058.00ขาย
เชษฐ์ ภัทรากรกุลภัทรากรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201701-02-201725,000057.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-201710,000070.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201722-03-201710,000070.00ขาย
สุวิทย์ มาไพศาลสินมาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201724-03-2017250,000070.00ขาย
วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ชุติเชษฐพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201716-03-201745,000000.00โอนออก
วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ชุติเชษฐพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201727-03-201754,000000.00รับโอน
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201728-04-20175,000068.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201708-05-20175,000068.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201730-05-201710,000068.25ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201702-06-201740,000069.06ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201724-10-201710,000075.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201725-10-201710,000075.00ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201727-10-201730,000076.08ขาย
ศราวุธ จารุจินดาจารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201701-12-201710,000075.00ขาย
วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ชุติเชษฐพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201707-12-2017621,800076.11ขาย
วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ชุติเชษฐพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-2017678,200076.35ขาย
บรรยง พงษ์พานิชพงษ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201714-12-20171,000,000078.10ขาย
ธานินทร์ จิระสุนทรจิระสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201808-02-201810,000079.50ซื้อ
นรเชษฐ์ แสงรุจิแสงรุจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201818-05-2018130,000067.10ซื้อ
นรเชษฐ์ แสงรุจิแสงรุจิผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201824-05-201810,000067.00ซื้อ
ธานินทร์ จิระสุนทรจิระสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201818-06-201810,000067.00ซื้อ
มานิตย์ วรรณวานิชวรรณวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201802-08-201850,000073.75ซื้อ
มานิตย์ วรรณวานิชวรรณวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201807-08-201850,000074.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3