LPH 5 ( 0.10 1.90% )

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ LPH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุภาพร คัณธามานนท์คัณธามานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201613-01-20165,0007.15ขาย
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201618-05-2016300,0008.23ขาย
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201625-05-2016308,3358.40ขาย
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201626-05-2016100,0008.60ขาย
สุรจิตร์ จันทวงศ์จันทวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201624-05-20165,0008.20ขาย
สุรจิตร์ จันทวงศ์จันทวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201625-05-201620,0008.50ขาย
อัมพร จงเสรีจิตต์จงเสรีจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201608-07-2016100,00010.20ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201613-07-2016100,00010.70ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ11-08-201614-07-201610,00010.80ขาย
อัมพร จงเสรีจิตต์จงเสรีจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201616-08-201650,0009.90ซื้อ
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201617-08-2016350,6009.44ซื้อ
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-2016149,4009.15ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-201619,5007.78ซื้อ
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201621-12-201650,0009.05ขาย
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201622-12-2016150,0009.22ขาย
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201623-12-2016150,0009.48ขาย
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-201650,0009.80ขาย
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201629-12-201650,00010.00ขาย
สุรจิตร์ จันทวงศ์จันทวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201729-12-201640,0009.85ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201729-12-201619,50010.00ขาย
สุรจิตร์ จันทวงศ์จันทวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201709-01-201735,0009.60ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201723-01-2017100,00010.30ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201714-06-201710,0009.55ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201714-06-201710,0009.50ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201715-08-201720,0008.20ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201718-08-201725,0008.30ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201723-08-201725,0008.20ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201725-08-201720,0008.18ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201731-08-201720,0008.10ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ01-09-201731-08-201715,0008.10ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201713-09-201725,0008.00ซื้อ
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201704-10-201750,0008.60ขาย
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมคู่สมรสหุ้นสามัญ06-10-201704-10-201750,0008.55ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201715-11-201712,0008.15ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201716-11-201732,0008.12ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201720-11-201725,0008.00ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201720-11-201730,0008.05ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201727-11-201720,0007.85ซื้อ
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201712-12-2017130,0007.67ซื้อ
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201713-12-2017100,0007.65ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201720-12-2017125,0007.46ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201727-12-201714,0007.30ซื้อ
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมคู่สมรสหุ้นสามัญ12-01-201810-01-201810,0007.30ขาย
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201806-02-201830,0007.00ซื้อ
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201826-02-2018500,0007.16ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201827-02-201830,0006.80ซื้อ
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201827-02-201855,0006.79ซื้อ
วิรัตน์ วงศ์แสงนาควงศ์แสงนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201806-03-2018160,0006.44ซื้อ
พิบูลย์ ลิมประภัทรลิมประภัทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201815-05-201830,0006.65ซื้อ
สุรจิตร์ จันทวงศ์จันทวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201816-05-201820,0006.70ขาย
อังกูร ฉันทนาวานิชฉันทนาวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-2018315,1006.90ซื้อ
อังกูร ฉันทนาวานิชฉันทนาวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-2018527.05ซื้อ
กุณฑล นาคพรหมนาคพรหมคู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201822-05-201815,0006.95ขาย
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201829-06-2018100,0006.15ซื้อ
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-201830,0006.15ซื้อ
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201803-07-201820,0006.15ซื้อ
พิพัฒน์ เศวตวิลาศเศวตวิลาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201804-07-2018100,0006.10ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3