LPN 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ LPN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อมรศักดิ์ นพรัมภานพรัมภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201117-11-20111,000,00011.05ขาย
ธีรชัย ปัญจทรัพย์ปัญจทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201125-11-20112,200,0000.00โอนออก
ธีรชัย ปัญจทรัพย์ปัญจทรัพย์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201125-11-20112,200,0000.00โอนออก
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201223-01-2012200,00014.10ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201209-03-2012200,00015.10ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-03-201227-03-2012200,00016.10ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-04-201219-04-2012200,00017.10ขาย
เทพ รุ่งธนาภิรมย์รุ่งธนาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201204-05-201275,00016.70ขาย
คัมภีร์ จองธุระกิจจองธุระกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201226-07-2012500,0000.00โอนออก
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201201-10-2012200,00019.50ขาย
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุขเปล่งศรีสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201301-03-20132,000,0000.00โอนออก
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201305-06-2013100,00023.46ซื้อ
เทพ รุ่งธนาภิรมย์รุ่งธนาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201316-08-201310,00021.60ซื้อ
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุขเปล่งศรีสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201303-12-201314,40018.78ซื้อ
พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ศุภกิจจานุสันติ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201303-12-201316,30018.78ซื้อ
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุขเปล่งศรีสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201415-07-20147,50021.17ซื้อ
พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ศุภกิจจานุสันติ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201415-07-20148,50021.17ซื้อ
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุขเปล่งศรีสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201424-07-20146,90023.10ซื้อ
ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/07/255724-07-201430-11--0001230.00เป็นการซื้
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุขเปล่งศรีสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-20152,000,0000.00โอนออก
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุขเปล่งศรีสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-20152,000,0000.00โอนออก
พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ศุภกิจจานุสันติ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-20152,000,0000.00โอนออก
พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ศุภกิจจานุสันติ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201523-02-20152,000,0000.00โอนออก
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201505-03-2015100,00018.90ซื้อ
จรัญ เกษรเกษรคู่สมรสหุ้นสามัญ10-03-201526-02-201520,00020.00ซื้อ
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201527-03-2015100,00016.90ซื้อ
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201518-05-201577,00016.40ซื้อ
อมรศักดิ์ นพรัมภานพรัมภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201518-05-20151,000,00016.37ซื้อ
อมรศักดิ์ นพรัมภานพรัมภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201520-05-20151,500,00016.10ซื้อ
จรัญ เกษรเกษรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201519-08-201556,5000.00โอนออก
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-201570,00015.70ซื้อ
อมรศักดิ์ นพรัมภานพรัมภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201618-03-20162,500,00012.84ขาย
สุรวุฒิ สุขเจริญสินสุขเจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201811-05-201810,0009.55ซื้อ
สุรวุฒิ สุขเจริญสินสุขเจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201814-05-201830,0009.75ซื้อ
สุรวุฒิ สุขเจริญสินสุขเจริญสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201815-05-201830,0009.87ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3