MAX 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MAX “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สรรชัย ติลกานนท์ติลกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201230-03-20124,960,0000.00รับโอน
สรรชัย ติลกานนท์ติลกานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201230-03-20124,960,0000.00โอนออก
ภมรกรณ์ เล็กปรีชากุลเล็กปรีชากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201206-11-2012163,892,9090.25ขาย
ชำนิ จันทร์ฉายจันทร์ฉายผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201325-04-2013252,000,0000.29ซื้อ
สรรชัย ติลกานนท์ติลกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201424-04-20144,960,0000.62ขาย
กำแหง หุ่นหิรัณย์สายหุ่นหิรัณย์สายผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201428-10-20141,000,0001.04ขาย
ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญสิ่งสรรเสริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201523-07-201590,000,0000.21ขาย
ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญสิ่งสรรเสริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201525-09-2015600,000,0000.27ขาย
ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญสิ่งสรรเสริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201520-10-2015200,000,0000.00โอนออก
ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญสิ่งสรรเสริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201621-01-2016170,000,0000.22ขาย
ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญสิ่งสรรเสริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-20167,000,0000.22ขาย
ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญสิ่งสรรเสริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201630-04-20162,000,000,0000.00โอนออก
ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญสิ่งสรรเสริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201623-05-2016500,000,0000.20ขาย
สมชาย มีเสนมีเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201604-08-20161,910,0000.17ซื้อ
สมชาย มีเสนมีเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201602-09-20163,000,0000.14ซื้อ
สมชาย มีเสนมีเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201615-11-20162,010,0000.14ขาย
สมชาย มีเสนมีเสนผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-11-201615-11-2016420,0000.02ขาย
สมชาย มีเสนมีเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201616-11-201610,000,0000.13ขาย
สมชาย มีเสนมีเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201627-09-20166,000,0000.15ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3