MBAX 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MBAX “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201222-05-201210,0002.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201223-05-20124,3002.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201224-05-201225,0002.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201225-05-20122,5002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201228-05-20121,0002.26ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201229-05-201219,4002.21ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201231-05-20126,0002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201201-06-20122,6002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201212-06-201210,0002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201214-06-201220,0002.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201219-06-201220,0002.22ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201218-07-201220,0002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201219-07-2012102,0002.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201220-07-2012180,0002.40ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201224-07-201280,0002.55ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201225-07-201250,0002.80ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201220-08-2012100,0003.12ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-08-201221-08-201234,4003.12ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201221-08-201234,4003.13ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201224-08-201225,0003.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201224-08-201225,0003.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201228-08-201275,0003.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201228-08-201275,0003.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201210-09-201225,0003.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201212-09-201275,0003.31ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201213-09-201220,0003.34ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ01-11-201208-10-201240,0003.15ขาย
รุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์กุลกฤติยวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-11-201220,0002.52ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201214-11-2012100,0003.29ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201219-11-2012950,0003.63ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201219-11-2012450,0003.65ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201220-11-2012900,0004.23ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201220-11-2012300,0004.08ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201221-11-20121,000,0004.79ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201222-11-2012400,0004.80ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201223-11-2012271,6004.36ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201223-11-201250,0004.35ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201226-11-2012945,0004.62ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201204-12-2012400,0005.98ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201204-12-2012100,0006.00ขาย
รุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์กุลกฤติยวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201206-12-201220,0006.10ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201309-01-20132,283,6100.00โอนออก
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201301-02-201320,0004.72ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201327-02-2013100,0004.88ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201328-02-2013100,0004.80ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201304-03-201320,0004.60ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201313-03-2013200,0005.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201319-03-2013150,0004.65ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201320-03-201320,0004.40ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201321-03-201350,0004.30ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201321-03-201370,0004.29ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201322-03-201320,0003.90ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201322-03-201350,0003.95ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201324-04-201320,0004.02ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201310-05-201360,0004.53ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-05-201310-05-201360,0004.53ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201330-05-2013445,5004.02ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201303-06-201320,0004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201303-06-201320,0004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201305-06-201348,8004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201305-06-201340,0004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201306-06-20137004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201311-06-20136,1004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201324-07-2013180,0003.45ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ05-08-201324-07-201360,0003.44ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-20131,1002.10ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201310,0002.12ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201310,0002.14ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201310,0002.16ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201329-08-201340,0002.14ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201328-10-20139,9002.44ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201403-02-201419,9002.30ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201403-02-201419,9002.30ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201419-02-201428,8002.46ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201414-03-201412,2002.68ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201418-03-201410,0002.68ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201420-03-20145,0002.66ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201420-03-20145,0002.68ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201426-03-20146,1002.68ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201426-03-20148,7002.70ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201410-04-201422,2002.86ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201417-04-201423,5003.10ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201423-04-201419,1003.09ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201424-04-201428,5003.10ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201425-04-201464,5003.07ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201428-04-201421,0002.98ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201402-05-201448,8003.04ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201407-05-201425,6003.18ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201408-05-201450,0003.77ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201409-05-201440,0003.75ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201412-05-201422,4003.44ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201416-05-201424,8003.55ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201419-05-2014130,0003.66ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201421-05-201442,0003.81ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201428-05-201429,3003.92ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201402-06-2014100,0004.10ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-07-201402-06-2014100,0004.10ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201406-06-201460,0004.14ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201410-06-201450,0004.17ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-07-201410-06-201420,0004.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201411-06-201425,0004.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201416-06-2014100,0004.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-07-201416-06-201425,0004.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201417-06-201450,0004.35ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201419-06-201410,0004.36ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201420-06-201430,0004.41ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201423-06-20145,2004.46ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201425-06-201460,0004.46ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201426-06-2014100,0004.61ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201427-06-201414,1004.56ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201427-06-201462,1004.62ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201430-06-201429,3004.44ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201402-07-2014173,1004.51ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201403-07-2014187,5004.61ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201404-07-2014166,2004.66ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201407-07-2014175,3004.67ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201408-07-2014100,0004.73ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201410-07-201425,0004.68ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201430-07-20149,0003.42ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201404-08-201420,0003.50ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201408-08-201425,0003.68ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201413-08-201437,3003.70ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201428-08-201496,9001.41ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201429-08-2014125,0001.55ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201401-09-2014150,0001.53ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201402-09-2014200,0001.55ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201403-09-201490,0001.56ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสใบสำคัญแสดง17-09-201403-09-201418,9001.56ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201404-09-201460,0001.55ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201405-09-2014150,0001.54ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201410-09-20142,9001.72ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201411-09-201475,0001.72ขาย
ประกิตติ์ เสกสรรค์เสกสรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201406-10-2014100,0005.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201422-09-2014100,0001.70ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201423-09-201420,0001.90ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201425-09-201422,6001.73ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201426-09-201420,0001.78ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201429-09-2014110,0001.81ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201430-09-2014200,0001.92ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201401-10-201420,0001.90ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201402-10-201430,0001.90ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201403-10-2014400,0002.03ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201403-10-2014120,0004.50ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201406-10-2014700,0002.36ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201406-10-2014175,0004.97ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201406-10-201437,8005.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201407-10-201460,0002.28ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201407-10-2014340,0004.70ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201408-10-201440,0004.86ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-10-201408-10-201460,0002.32ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201409-10-2014305,0004.92ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201404-12-2014100,0003.84ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201404-12-2014100,0003.84ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201525-12-201441,0003.96ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201525-12-20144,9004.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201526-12-20149,0003.92ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-201413,0004.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-20145,1003.98ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201525-12-201441,0003.96ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201525-12-20144,9004.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201526-12-20149,0003.92ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-201413,0004.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-20145,1003.98ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-201533,6004.03ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201527-01-201520,0004.10ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201505-02-201512,4004.04ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201506-02-201510,0004.04ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201506-02-201525,2004.04ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201511-02-201540,1004.05ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201512-02-2015150,0004.10ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201513-02-2015125,5004.17ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-02-201513-02-201520,6001.72ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201516-02-201570,0004.19ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201516-02-201515,6001.74ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201518-02-201517,0004.08ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201519-02-201510,0004.06ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201519-02-20159,1004.08ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201520-02-2015220,0004.26ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201520-02-2015280,0001.83ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201523-02-2015689,4004.28ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201523-02-2015321,0001.84ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201525-02-2015300,0001.88ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201523-02-2015689,4004.28ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-03-201523-02-2015321,0001.84ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201524-02-201520,0004.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-03-201524-02-2015160,0001.75ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201525-02-2015649,0004.49ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201525-02-2015147,1051.85ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201526-02-2015100,0004.59ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201503-03-2015129,0001.88ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201505-03-2015200,0002.54ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201505-03-20151,320,0005.52ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-03-201505-03-2015190,0002.41ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201509-03-2015269,4006.55ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201516-03-20159,6005.65ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-03-201526-03-2015200,0002.51ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201507-04-2015900,0006.92ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-04-201507-04-201575,0003.42ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201509-04-2015600,0007.52ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-04-201509-04-2015125,0003.44ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201527-04-2015161,7005.50ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201502-06-201511,4005.08ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201514-07-201520,9005.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201520-07-20155,0004.94ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201523-07-20155,0242.42ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201524-07-201532.40ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201528-07-20155,0004.36ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201531-07-20155,5004.36ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201504-08-201510,0004.48ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-10-201522-10-2015340,0003.36ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201530-10-2015300,0004.50ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201508-12-201513,0005.35ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-06-201609-06-201650,0002.78ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-06-201613-06-201681,0002.76ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201605-07-201646,7002.71ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201606-07-201633,0002.71ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-08-201626-07-201640,4002.74ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-08-201627-07-201629,6002.72ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-07-201621-07-201614,0002.70ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-10-201612-10-201613,3002.00ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-02-201702-02-2017160,0002.89ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201706-02-201721,5005.44ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-04-201721-04-201732,2002.20ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201725-05-2017172,2002.30ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201729-05-201740,0002.51ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-06-201730-05-201750,0002.32ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-06-201720-06-201750,0002.50ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-07-201707-07-201720,0002.57ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-2018700,0004.33ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201829-06-201827,6003.76ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-201830,0003.60ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201810-07-201810,1003.86ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201812-07-20184,8003.84ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201824-07-201811,6003.92ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201802-08-20188,0004.10ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201806-08-201816,8004.02ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201808-08-20189,0004.14ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3