MBK 13 ( -0.20 -1.50% )

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MBK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201107-11-20111,00084.50ซื้อ
อติพล ตันติวิทตันติวิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201203-10-2012645,0000.00โอนออก
อติพล ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201203-10-2012645,0000.00รับโอน
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201215-11-20125,000101.50ซื้อ
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201314-03-20131,000164.00ขาย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201314-03-20131,000166.00ขาย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201314-03-2013500166.50ขาย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201314-03-20131,000170.00ขาย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201314-03-20131,000175.00ขาย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-2013300149.00ซื้อ
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201309-12-2013400144.50ซื้อ
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201323-12-2013200138.00ซื้อ
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201423-12-2013200138.00ซื้อ
บันเทิง ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ03-02-201429-01-20144,000129.00ซื้อ
บันเทิง ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ03-02-201431-01-20143,500129.00ซื้อ
บันเทิง ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ06-02-201404-02-20148,500129.00ซื้อ
บันเทิง ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ13-02-201411-02-201420,000128.50ซื้อ
บันเทิง ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ13-02-201411-02-201419,000129.00ซื้อ
บันเทิง ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ17-02-201412-02-20145,000129.00ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-02-201520-02-201590,00014.43ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201517-03-201520,00013.80ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201518-03-20153013.80ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ23-04-201521-04-201555,00013.69ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201528-07-201511,00014.07ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ04-08-201531-07-201515,00014.09ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201518-08-20155,00014.00ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201525-08-20155,00013.70ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201518-09-201580,00013.63ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-09-201518-09-201525,00013.24ซื้อ
ไพจิตร โรจนวานิชโรจนวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201530-11-20155,00013.30ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ04-12-201501-12-201540,00013.40ซื้อ
ศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศลเก่งกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201518-12-201515,00014.00ขาย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201709-01-20172,00014.60ซื้อ
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201711-01-20176,00014.60ซื้อ
อติพล ตันติวิทตันติวิทผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201715-03-20171,300,0000.00รับโอน
อติพล ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ17-03-201715-03-20171,300,0000.00โอนออก
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201702-10-201710,00019.08ขาย
ปิยะพงศ์ อาจมังกรอาจมังกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201703-10-20173,000,0000.00รับโอน
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201705-10-201722,00019.78ขาย
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-10-201705-10-201710,00019.70ขาย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201706-10-20174,00021.25ขาย
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ11-10-201709-10-201745,00020.63ขาย
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ11-10-201710-10-201790,00021.13ขาย
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ04-12-201730-11-201750,00018.80ซื้อ
บันเทิง ตันติวิทตันติวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201720-12-2017600,00021.25ขาย
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ10-01-201809-01-201810,00019.10ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ10-01-201810-01-201810,00019.00ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201811-01-201860,00018.70ซื้อ
สาธิต สายศรสายศรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018102,00018.79ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201812-01-201825,00018.64ซื้อ
สาธิต สายศรสายศรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-01-201815-01-2018100,00018.45ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ16-01-201815-01-201835,00018.47ซื้อ
ศิรฐา สุขสว่างสุขสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201815-01-20185,00018.50ซื้อ
สาธิต สายศรสายศรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201820-04-2018202,00023.00ซื้อ
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20184,00024.15ขาย
ยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ปริตรานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201801-06-20184,00024.40ซื้อ
สาธิต สายศรสายศรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201845,60021.59ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3