MCS 14 ( -0.10 -0.69% )

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MCS “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201111-10-201110,000,0000.00รับโอน
พรชัย พิศาลอนุกูลกิจพิศาลอนุกูลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201130-11-201120,0009.00ขาย
พรชัย พิศาลอนุกูลกิจพิศาลอนุกูลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201121-12-20115,0009.05ขาย
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์เวศย์วรุตม์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-02-201206-02-201214,4009.70ขาย
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์เวศย์วรุตม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201213-02-2012242,00010.55ขาย
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์เวศย์วรุตม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201214-02-201290,00010.50ขาย
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์เวศย์วรุตม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201215-02-2012452,60010.60ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201212-03-20122,006,1008.87ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201213-03-2012668,2008.81ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201214-03-2012939,9008.88ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201215-03-20121,200,0008.76ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201219-03-20121,000,0008.25ซื้อ
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์เวศย์วรุตม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201223-05-201265,0006.35ซื้อ
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์เวศย์วรุตม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-2012660,0006.21ซื้อ
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์เวศย์วรุตม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201225-05-20125,8006.25ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201414-08-20143,100,0004.95ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201414-08-2014200,0004.98ขาย
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201415-08-20141,150,0005.20ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201418-08-2014950,0005.27ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201417-11-20142,000,0005.44ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201418-11-2014600,0005.48ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201509-01-2015408,8005.55ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-2015408,8005.68ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201513-01-201559,6005.68ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-2015931,6005.68ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201527-03-2015950,0007.12ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-20152,010,0008.60ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201503-06-2015565,5008.27ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201524-08-20151,500,0009.06ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-20151,000,0008.66ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201508-09-2015500,0009.90ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201515-09-20151,220,6009.33ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201524-09-2015569,3009.87ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201528-12-2015260,10010.40ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201629-02-2016900,00010.92ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201629-02-20161,000,00010.69ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-2016200,00010.60ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201623-03-2016400,00010.85ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201624-03-2016300,00010.90ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201625-03-2016100,00010.90ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201618-05-2016439,80010.85ซื้อ
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201627-06-201610,000,0000.00รับโอน
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201627-06-20166,837,20012.17ขาย
ไนยวน ชิชิบุตรหุ้นสามัญ29-06-201627-06-201610,000,0000.00โอนออก
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20162,776,40011.62ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201629-06-2016386,40011.80ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201623-08-20161,700,00014.50ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201626-08-201650,00014.20ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201601-09-201650,00014.00ขาย
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201602-09-2016800,00013.10ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201605-09-2016700,00012.70ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201610-10-20161,136,10013.22ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201611-10-20161,625,40013.23ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201612-10-2016505,30012.84ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201613-10-20161,723,80012.73ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201614-10-2016619,60013.61ซื้อ
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201611-11-2016552,00019.02ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201611-11-201611,000,00018.83ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201611-11-201611,000,00018.82ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201614-11-20167,318,90017.46ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201615-11-20162,975,90016.81ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201616-11-20161,705,20016.90ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201616-11-2016186,20015.87ซื้อ
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201617-11-2016215,80014.98ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201617-11-2016150,00015.44ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201618-11-2016600,00016.18ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201621-11-2016100,00015.90ซื้อ
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201622-11-2016250,00016.00ซื้อ
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุขเมธาสถิตย์สุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201630-11-2016100,00016.90ซื้อ
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201608-12-20169,509,80017.94ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201609-12-20167,425,80017.48ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201613-12-20165,857,70017.26ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201614-12-20162,506,70017.42ขาย
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201718-01-2017600,00016.50ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-2017100,00016.10ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201709-03-2017100,00016.10ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201709-03-2017300,00015.95ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201710-03-2017200,00016.00ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201713-03-2017300,00015.65ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201723-03-20171,000,00016.07ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201723-05-2017200,00015.50ซื้อ
สุรชัย รติทองรติทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201701-06-20173,000,00015.15ซื้อ
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201716-08-20171,994,00015.03ขาย
ไนยวน ชิชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201717-08-20173,006,00015.16ขาย
ฮารกิชิน ทันวานีทันวานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201708-12-20173,812,60013.52ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3