MJD 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MJD “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-02-201213-02-2012213,5000.45ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-08-201216-08-20124,078,8000.77ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-08-201217-08-2012500,0000.77ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-08-201220-08-20121,591,5000.77ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-08-201221-08-20121,000,0000.77ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-08-201222-08-20126,494,4000.81ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-08-201223-08-20127,000,0000.80ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง28-08-201224-08-20121,964,8000.78ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-08-201227-08-20124,674,6000.78ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-08-201228-08-20126,200,0000.81ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-08-201229-08-20124,000,0000.80ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-09-201231-08-20122,500,0000.77ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-09-201203-09-201222,000,0000.83ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201204-09-20129,500,0000.91ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201205-09-20124,583,0000.93ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-09-201206-09-20121,000,0000.91ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201210-09-20121,000,0000.89ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201211-09-201276,6000.89ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-09-201217-09-2012367,2000.89ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201220-09-20125,000,0000.89ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201221-09-2012500,0000.96ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201204-10-20125,407,6001.13ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201205-10-20123,400,0001.22ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-10-201225-10-201270,0001.15ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-10-201226-10-20121,320,0001.19ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-11-201230-10-20122,061,5001.11ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201251,1000.98ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-11-201221-11-20126001.01ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-11-201223-11-2012701,0000.89ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-12-201211-12-2012105,6000.89ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-12-201212-12-201227,6000.89ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-12-201214-12-2012300,0000.90ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-12-201217-12-20123,266,5001.01ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-12-201218-12-20122,401,4001.04ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-12-201219-12-2012600,0001.00ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-12-201220-12-2012400,0000.98ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-12-201221-12-2012100,0000.96ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201224-12-2012400,0000.99ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-12-201225-12-20121,000,0001.03ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-12-201226-12-2012200,0000.99ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-12-201227-12-2012300,0001.00ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-01-201304-01-20133,800,0001.09ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-01-201307-01-20131,600,0001.15ขาย
จิตรดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-01-201318-01-2013250,0000.00โอนออก
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-01-201321-01-2013104,2001.11ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-01-201322-01-20136,040,0001.10ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-01-201323-01-20131,320,0001.20ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-02-201312-02-2013900,0001.05ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-02-201313-02-2013445,0001.07ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-02-201318-02-2013275,5001.04ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-03-201320-02-2013535,5001.01ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-03-201322-02-2013637,2001.01ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-03-201326-02-20131,449,0001.01ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-03-201327-02-20137,486,5001.05ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-03-201328-02-2013500,0001.04ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201311-03-20134,048,4000.69ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201312-03-20138,310,0000.70ขาย
เพชรลดา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-03-201315-03-20133,750,0000.85ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-04-201302-04-20132,5000.47ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-04-201302-04-2013400,0000.49ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-04-201303-04-20131,608,1000.37ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-04-201318-04-2013184,6000.31ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-04-201319-04-20131,300,0000.30ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-04-201322-04-20133,200,0000.32ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-04-201323-04-20132,300,2000.33ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201429-04-20141,700,0002.19ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201430-04-20141,018,1002.22ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201421-07-2014400,0003.00ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201414-08-2014347,7003.04ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201412-09-20141,300,0003.08ขาย
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201415-09-2014412,0003.09ซื้อ
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201415-09-201420,0003.11ซื้อ
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201422-09-201431,2003.12ซื้อ
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201406-10-201450,0003.12ซื้อ
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201407-10-201450,0003.02ซื้อ
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201403-11-2014300,0003.80ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201403-11-2014162,3003.80ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201405-11-2014154,2003.77ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201406-11-2014100,0003.78ขาย
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201421-11-2014100,0003.10ซื้อ
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201428-11-2014100,0003.10ซื้อ
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201408-12-2014100,0003.10ซื้อ
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201411-12-2014300,0003.08ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201530-06-2015103,5003.20ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201502-07-2015320,0003.21ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201503-07-2015225,3003.18ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201506-07-2015207,4003.18ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201507-07-2015120,0003.16ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201510-07-2015170,1003.04ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201515-07-201540,6003.13ขาย
เพชรลดา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201510-07-2015500,0003.02ซื้อ
เพชรลดา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201521-07-2015353,1002.98ซื้อ
เพชรลดา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201524-07-2015121,7002.96ซื้อ
เพชรลดา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201528-07-2015500,0002.92ซื้อ
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201505-10-2015100,0002.50ซื้อ
จิตรดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201608-01-201625,000,0000.00รับโอน
จิตรดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201608-01-201652,625,0000.00รับโอน
สุริยน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201608-01-201652,625,0000.00รับโอน
สุริยน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201608-01-201625,500,0000.00รับโอน
สุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201608-01-201646,875,0000.00รับโอน
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201608-01-2016125,000,0000.00โอนออก
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201615-01-201619,3002.40ขาย
ประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-201649,000,0000.00โอนออก
เพชรลดา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-201649,000,0000.00รับโอน
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201629-01-201653,7002.38ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201601-02-2016219,9002.37ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201602-02-201610,0002.38ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201603-02-201697,0002.35ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201628-01-20164,9002.42ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201604-02-2016212,3002.31ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201608-02-2016119,5002.34ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201609-02-2016160,0002.35ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201610-02-2016294,8002.41ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201611-02-2016150,0002.42ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201612-02-2016175,1002.39ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201615-02-2016100,0002.40ขาย
จำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201616-02-201629,9002.38ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3