ML 1 ( 0.01 0.71% )

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ML “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิสูตร เอี้ยวศิวิกูลเอี้ยวศิวิกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201402-10-20144,364,1002.18ซื้อ
รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-07-201630-06-2016169,4000.43ขาย
ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิปัญญาจิรวุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-09-201727-09-201750,0000.33ขาย
ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิปัญญาจิรวุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201705-10-201712,547,8030.25ขาย
ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิปัญญาจิรวุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201706-10-2017684,3000.24ขาย
วิสูตร เอี้ยวศิวิกูลเอี้ยวศิวิกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201706-10-20172,543,2770.24ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3