MOONG 5 ( -0.06 -1.20% )

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MOONG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เมธิน เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201311-03-2013200,0000.00รับโอน
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-2013200,0000.00โอนออก
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-2013200,0000.00โอนออก
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-2013200,0000.00โอนออก
เมธิน เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201420-02-2014200,0000.00รับโอน
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-201650,0004.94ขาย
สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-201650,0004.94ซื้อ
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201606-07-2016100,0004.94ขาย
สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201606-07-201639,3004.94ซื้อ
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201607-07-201650,0004.96ขาย
สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201607-07-2016110,7004.95ซื้อ
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-2017300,0004.97ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-201726,0004.97ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201703-03-20172003.51ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-2017170,0004.95ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201710-03-20173,5004.96ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201717-03-2017109,0004.95ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201720-03-2017253,8004.96ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-2017180,0005.09ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-2017422,5005.15ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-20171,100,0005.14ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201722-03-201797,8004.98ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201723-03-2017402,8004.95ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201723-03-2017100,0004.93ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-03-201723-03-20171003.42ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201727-03-2017791,8005.20ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201727-03-2017980,0005.18ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-2017780,0006.48ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-2017320,0006.38ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201729-03-201723,0007.98ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201729-03-20175,5007.79ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201729-03-201720,0008.18ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-04-201729-03-201739,0006.78ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201703-04-2017261,7006.88ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201704-04-2017160,0006.98ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201704-04-2017765,0006.91ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-04-201705-04-2017156,0006.76ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201707-04-20172007.68ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-04-201707-04-20177006.37ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201727-03-201794,9005.29ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-20172007.68ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-04-201705-04-20177006.37ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201724-05-2017419,4006.60ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-05-201724-05-2017419,4006.60ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201725-05-201711,4008.10ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201726-05-2017900,0008.00ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-06-201726-05-201743,0006.59ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201729-05-20171,050,0008.02ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-06-201729-05-2017160,0006.55ขาย
สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201705-06-2017200,0007.46ซื้อ
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201705-06-2017200,0007.46ขาย
ภัทยา เทวธีระรัตน์เทวธีระรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201708-12-20175,5005.50ขาย
ภัทยา เทวธีระรัตน์เทวธีระรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201712-12-201713,5005.45ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201814-03-2018200,0000.00โอนออก
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201814-03-2018150,0000.00โอนออก
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201814-03-2018100,0000.00โอนออก
อนุศาสตร์ สระทองเวียนสระทองเวียนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201823-03-201810,0005.65ซื้อ
อนุศาสตร์ สระทองเวียนสระทองเวียนผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-201820,0006.05ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3