MTC 60 ( -2.75 -4.40% )

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MTC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อำนาจ เนียมสีเนียมสีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201815-05-20181,70039.00ซื้อ
อำนาจ เนียมสีเนียมสีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201816-05-201860036.25ซื้อ
กัมพล ตติยกวีตติยกวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201823-05-2018600,00036.92ขาย
ปริทัศน์ เพชรอำไพเพชรอำไพผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201831-05-2018300,00031.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3