NEP 0 ( -0.01 -2.63% )

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NEP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จิรภัทร มาลัยมาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201227-04-201250,0000.69ขาย
จิรภัทร มาลัยมาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201230-04-201250,0000.70ขาย
จิรภัทร มาลัยมาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201202-05-2012150,0000.71ขาย
จิรภัทร มาลัยมาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201212-06-2012250,0000.75ขาย
จิรภัทร มาลัยมาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201226-06-2012300,0000.76ขาย
จิรภัทร มาลัยมาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201227-06-2012200,0000.78ขาย
จิรภัทร มาลัยมาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201224-09-2012400,0000.93ขาย
จิรภัทร มาลัยมาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201201-10-2012100,0000.93ขาย
วรพันธ์ วรศักดิ์โยธินวรศักดิ์โยธินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201607-09-2016100,0000.56ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3